Přítomno : 50 členů sdružení – viz přiložená prezenční listina
Schůzi zahájila a přítomné přivítala p. L. Prucková.
Protože při zahájení schůze nebyla přítomna nadpoloviční většina členů Sdružení, byl začátek odložen o 30 minut.

Volba mandátové komise, zahájení výroční schůze

  kandidáti – p. J. Daňková ( Jihlava )
  p. M. Dočkalová ( Třebíč )
  p. I. Rajdlová ( Pelhřimov )
  Pro návrh hlasovalo 50 členů, proti 0.

  Náhradní členská schůze začala v 10,30 hod.
  Paní L. Prucková seznámila s programem schůze. Program odsouhlasen všemi hlasy.

 1. Výroční zprávu za rok 2006

  Okomentovala předsedkyně p. A. Otrubová - všichni členové měli dokumenty k dispozici před jednáním na webových stránkách Sdružení.

  Za Sdružení SKAT byl zpracován plánovaný projekt Zkvalitnění tvorby a zpřístupnění databáze monografií SKAT, tento projekt ale nemohl být podán – pro rok 2007 se změnily podmínky a sdružení právnických osob byla vyloučena z možnosti podávat projekty. Pro příští rok je Ministerstvem kultury přislíbena změna v podmínkách, úkolem předsednictva je o této změně nadále jednat a získat pro podporu rovněž příslušné pracovníky Národní knihovny ČR (PhDr. Richtera).

  Zpráva byla schválena 49 hlasy, 1 se zdržel.
   

 2. Zpráva o hospodaření v r. 2006

  Přednesl p. J. Šilha. Konstatoval, že sdružení ušetřilo proti plánovanému rozpočtu cca 20 tisíc Kč. Mírně byli překročeny náklady za doménu, protože byla vyfakturována na dva roky dopředu místo plánovaného jednoho roku, jak tomu bylo v předchozích letech. Nebyl zakoupen účetní program. Paní Pokorné sdružení vyplatilo plánovaných 69 tisíc Kč a doplatek 4.500,-Kč za rok 2005, proto navýšení na 73.500,-Kč. Náklady na rozšíření paměti serveru překročili o 1.188,-Kč plánovaný rozpočet. Ušetřili jsme cca 4 tisíce Kč za VČS, přestože došlo ke zvýšení nákladů na pronájem místnosti a cca 3 tisíce Kč za školení.

  Zpráva byla schválena 49 hlasy, 1 se zdržel.
   

 3. Zpráva kontrolní komise

  Zprávu přednesla předsedkyně p. Z.Valentová. Komise neshledala žádné nedostatky v účetnictví. Od roku 2006 se přechází z jednoduchého na podvojné účetnictví. Poděkování patří p. P. Šilhové, která zajišťuje pro SKAT účetnictví.

 4. Směřování SKAT v dalších letech

  Pan J. Šilha seznámil přítomné s návrhem na další možný výboj činnosti Sdružení, vyplývající z nové situace knihoven (některé změny byly součástí projektu a probíhají, i když projekt nebyl přijat):

  A. Změna v souborném katalogu knih

          B. Změna v souborném katalogu článků

          C. Katalog elektronických zdrojů

D. Další návrhy

E. Diskuse k výše uvedeným návrhům

       5. Rozpočet na rok 2007

  S návrhem rozpočtu seznámil přítomné p. J. Šilha i s ohledem na výše uvedené náměty pro další činnost. Upozornil na změny v některých položkách (nový účetní program v souvislosti s přechodem na podvojné účetnictví, náklady na školení a pronájem místnosti apod.).
  Navržený rozpočet byl bez připomínek schválen 49 hlasy, 1 člen se zdržel.

  6. Různé

J. Šilha navrhl uspořádat školení pro knihovny, které se budou připojovat do souborného katalogu ČR – podzim 2007.

Zapsala: A. Justinová, A. Otrubová

Tábor dne 31. května 2007

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz