Přítomno : 48 členů sdružení

1. Schůzi zahájila a přítomné přivítala L. Prucková.
Protože při zahájení schůze nebyla přítomna nadpoloviční většina členů Sdružení, byl začátek v souladu se stanovami odložen o 30 minut.
Náhradní členská schůze začala v 10.30 hod.
L. Prucková seznámila s programem schůze. Program odsouhlasen všemi hlasy.
 

2. Volby komisí

           S navrženými členy do jednotlivých komisí seznámila přítomné A. Otrubová.

 1. Mandátová komise
  kandidáti:
  R. Jančář ( Uherské Hradiště )
  Z. Duda ( Jablonec n. Nisou )
  Š. Kašpárková ( Kroměříž )
  Pro návrh hlasovalo 46 členů, 2 se zdrželi.
   
 2. Volební komise
  kandidáti:
  I. Parkosová ( Strakonice )
  Z. Bornová ( Opava )
  J. Kalousková ( Ústí nad Orlicí )
  Pro návrh hlasovalo 46 členů, 2 se zdrželi.
   
 3. Návrhová komise
  kandidáti:
  L. Zoubek ( Děčín )
  J. Daňková ( Jihlava )
  Z. Šmídová ( Příbram )
  Pro návrh hlasovalo 46 členů, 2 se zdrželi

  3. Výroční zprávu za r. 2007 přednesla předsedkyně Sdružení A. Otrubová.

Všichni členové ji měli k dispozici před jednáním na webových stránkách. Vedle tvorby souborného katalogu se uskutečnily tyto akce:

- Byl zpracován a vyhodnocen dotazník pro členy SKAT, orientovaný na další směřování Sdružení SKAT. Výsledky byly zveřejněny na webu SKAT, odpovědělo 62 knihoven, které vyjádřily nadpoloviční souhlas se všemi navrhovanými změnami.
- Na základě námětu členů proběhl seminář Přispívání do souborného katalogu proběhl v říjnu 2007 v Praze, lektorky PhDr. Hájková (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice) a PhDr. Svobodová (Národní knihovna ČR).
- Díky jednání s Národní knihovna ČR a MK ČR došlo ke změně podmínek pro podávání grantů do programu VISK, SKAT proto v závěru roku připravil aktualizovaný projekt Zkvalitnění tvorby a zpřístupnění databáze monografií SKAT s žádostí o dotaci ve výši 297 500,- Kč, dotaci obdrželo Sdružení v požadované výši – 297 000,- Kč.

Zpráva byla schválena 48 hlasy.

4. Zprávu o hospodaření v r. 2007 přednesl J. Šilha.

Schválena 47 hlasy, 1 se zdržel.

5. Zpráva kontrolní skupiny

Kontrolní skupina obdržela veškeré doklady o účetnictví Sdružení předem, na místě byla provedena fyzická kontrola. Komise doporučila vypracovat návrh či zásady rozdělení hospodářských výsledků do fondů v souladu s vyhláškou č. 234. Dále doporučila upravit text stanov Sdružení v souladu s novou legislativou (Vyhláška 504/2002 Sb. k zákonu o účetnictví).

Nebyly shledány žádné nesrovnalosti v účetnictví.

6. S návrhem rozpočtu na r. 2008 seznámil rovněž J. Šilha v návaznosti na úkoly pro rok 2008.

- podle zájmu členů Sdružení uspořádat v Olomouci další seminář na téma přispívání do souborného katalogu
- realizace schváleného projektu
- L. Prucková přednesla návrh Rady na možnost zaměstnat pracovníka, který by se věnoval vyhledávání a zpracování grantů, vhodných pro Sdružení
- školení ke zpracování webových zdrojů pro SKAT
- výše členských příspěvků zůstává beze změn: tj. 2.000,-Kč pro velikost fondu nad 20.000 svazků, 1.000,-Kč pro velikost fondu do 20.000 svazků

Rozpočet schválen 47 hlasy, 1 se zdržel.

7. Volba Rady SKAT a kontrolní skupiny na období 2008 - 2010

Navržené kandidáty představila předsedkyně volební komise Parkosová.
Vysvětlila systém volby a úpravy hlasovacích lístků.|
 

Kandidáti do rady Sdružení SKAT:
Daňková Jarmila - MěK Jihlava
Doskočilová Věra – MěK Pelhřimov
Hladíková Jana - MěK Jindřichův Hradec
Jančář Radovan - Knihovna B.B. Buchlovana, Uherské Hradiště
Kostková Jiřina – MěK Kaplice
Otrubová Alena – MěK Tábor
Prucková Lenka - Knihovna města Olomouce
Votřelová Karla - MěK Český Krumlov

Kandidáti do kontrolní skupiny Sdružení:
Chadimová Zdena – MěK Dačice
Janíčková Eva – MěK Tábor
Petrová Vlasta – MěK Třeboň

Bylo odevzdáno 49 hlasovacích lístků, z toho 47 platných, 2 neplatné.

Do Rady SKAT byli zvoleni:
Daňková Jarmila - MěK Jihlava
Hladíková Jana - MěK Jindřichův Hradec
Jančář Radovan - Knihovna B.B. Buchlovana, Uherské Hradiště
Otrubová Alena – MěK Tábor
Prucková Lenka - Knihovna města Olomouce
Votřelová Karla - MěK Český Krumlov

Náhradníci:
Doskočilová Věra – MěK Pelhřimov
Kostková Jiřina – MěK Kaplice
 

Do kontrolní skupiny byli zvoleni:
Chadimová Zdena – MěK Dačice
Janíčková Eva – MěK Tábor
Petrová Vlasta – MěK Třeboň

 

8. Diskuse

- Z. Chadimová - dotaz ke kontrole záznamů v ISHARE
- J.Šilha – do sdílené katalogizace přispívá několik set knihoven, kontrola není fyzicky zvládnutelná, ale připravuje se opravný program (květen/červen), může opravit až 30 % chyb
- J. Kalousková – dávkové posílání záznamů
- J.Šilha – pro knihovny s Claviem a webovým katalogem funguje již rok
- L. Zoubek náměty na školení – AACR2, výpůjční protokol
- A. Otrubová - SKAT nebude tato školení k pravidlům pořádat, je třeba se obrátit na příslušné krajské knihovny nebo se přihlásit na školení, které pořádá Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích.
- Regionální setkání, školení, semináře – organizují si knihovny sami,
- J.Šilha – pokud je účast minimálně z 15 knihoven, hradí se pouze cestovné, čas školení a zajištění lektora z LANia pak je zdarma. (Max. 10 setkání za rok.)
- Informace o realizaci projektů a úkolů přednesl J. Šilha, seznámil s výsledky grantu
- předsedkyně Sdružení A. Otrubová poděkovala odcházející Radě i kontrolní komisi za odvedenou práci
 

9. Usnesení

Předseda návrhové komise L. Zoubek seznámil s návrhem usnesení.
Usnesení schváleno 48 hlasy, 1 se zdržel.
 

Usnesení 12. VČS

 1. VČS schválila Zprávu o činnosti SKAT v roce 2007.
 2. VČS schválila Zprávu o hospodaření v roce 2007 a Návrh rozpočtu na rok 2008.
 3. VČS vzala na vědomí Zprávu kontrolní skupiny.
 4. VČS zvolila novou radu SKAT a kontrolní skupinu.
 5. VČS ukládá Radě:
  • zpracovat zásady pro rozdělení hospodářského výsledku do fondů v souladu s platnou legislativou
  • v případě zájmu uspořádat školení o přispívání do souborného katalogu na Moravě
  • aktivně vyhledávat pracovníka pro zpracování grantů Sdružení

10. Závěr

Schůzi zakončila L.Prucková, poděkovala přítomným za účast a jejich aktivní přístup k činnosti Sdružení.

 

V Táboře 22.04.2008

Zapsala: A. Justinová, A. Otrubová

 

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz