Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius, 
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor

Zápis z 9. výroční členské schůze SKAT, konané 5. května 2005
v Národní knihovně ČR v Praze

Přítomno : 58 členů sdružení

Schůzi zahájila a přítomné přivítala L. Prucková.

Protože při zahájení schůze nebyla přítomna nadpoloviční většina členů Sdružení, byl začátek v souladu se stanovami odložen o 30 minut.

1/ Volba mandátové komise:
kandidáti:

J. Daňková ( Jihlava )
J. Kalousková ( Ústí nad Orlicí )
I. Parkosová (Strakonice)

Pro návrh hlasovalo 46 členů, 1 se zdržel, proti 0.

Náhradní členská schůze začala v 10, 30 hod.

L. Prucková seznámila s programem schůze. Program odsouhlasen všemi hlasy.

2/ Výroční zprávu za r. 2004 přednesla předsedkyně Sdružení A. Otrubová.

Všichni členové měli dokumenty k dispozici před jednáním na webových stránkách.

Zpráva byla schválena 57 hlasy, 1 se zdržel.

3/ Zprávu o hospodaření v r. 2004 přednesl J. Šilha.

Schválena 57 hlasy, 1 se zdržel.

4/ S návrhem rozpočtu na r. 2005 seznámil rovněž J. Šilha.

Z. Bornová navrhla zvýšení platů pro koordinátorky záznamů o 4%.

Návrh podpořilo 26 členů, proti 9, zdrželo se 23. Navýšení nebylo schváleno.

Rozpočet schválen 57 hlasy, 1 se zdržel.

5/ Zprávu revizní komise ohledně vedení účetnictví a finančního hospodaření

přednesla I. Byrtusová. Vše řádně vedeno, bez nedostatků.

6/ Informace o realizaci projektů a úkolů přednesl J. Šilha.

Proběhla výměna serveru, od ledna je SKAT integrován přes protokol Z39.50 do JIBu.  

7/ Diskuse

8/ Závěr - schůzi zakončila L.Prucková, poděkovala přítomným za účast a jejich aktivní přístup k činnosti Sdružení.

V Táboře 10.05.2005

Zapsala: A. Justinová

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz