Spolupráce knihoven při tvorbě veřejně přítupných bází dat a jejich komunikace v síti internet

1. Sdružení uživatelů systému LANius

2. Adresa: Vančurova 2904, 390 01 Tábor, telefon : 381 251 715, fax : 381 251 715, IČO: 65018826

3.Odpovědný pracovník: Mgr. Alena Otrubová, předsedkyně Sdružení

4. Autor projektu: ing. Ivan Černý, Dalibor Císař

5.Název projektu: Spolupráce knihoven při tvorbě veřejně přítupných bází dat a jejich komunikace v síti internet

6.Obsah:

7. Zahájení prací na realizaci: 2.května 1998

8. Ukončení rekonstrukce systému: 29.listopadu 1998

9. Zahájení zkušebního provozu: 1.prosince 1998

10.Vyčerpání přidělených financí: do 31.prosince 1998

11.Vyúčtování finančních prostředků: do 31.ledna 1999

12. Plný provoz: od 1.ledna 1999

13. Klíčová slova: informatika, informační síti, Internet, knihovnictví, databázové systémy, komunikace po síti, LANius

 

Spolupráce knihoven při tvorbě veřejně přístupných bází dat a jejich komunikace v síti INTERNET

 

1. Cíl

Prostřednictvím již existující sítě vzájemně spolupracujících knihoven v rámci „Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius" (dále jen Sdružení) umožnit veřejně přístupnou komunikaci nad rozsáhlým souborem aktuálních informací vytvářených společně členy Sdružení.

Vytvořit tak „cestu", která bude využívána k vzájemné komunikaci mezi knihovnami Sdružení (i mimo něj) především k výměně meziregionálních informací.

Výrazně tak posílit informační aparát knihoven (bez omezení členství ve Sdružení), rozšířit dosud poskytované služby, vystavit tento soubor k becnému nekomerčnímu využití v síti INTERNET a šířit jej též na CD ROM.

 

2. Charakteristika

Projekt je orientován na veřejné zpřístupnění technických, právních, obchodních, bibliografických a faktografických aktuálních informací a knihovních fondů knihoven Sdružení. V 1.etapě souboru informací získaných podrobnou excerpcí článků v odborných časopisech z fondů kooperujících knihoven ve vazbě na již přístupný SKAT (Souborný katalog naučné literatury).

Projekt je charakterizován rozsáhlou dělbou práce mezi členy Sdružení při vytváření, aktualizaci a údržbě bází dat s cílem zvýšit efektivnost, rychlost zpracování a míru aktuálnosti záznamů.

Spolupráce je garantována smluvně a řízena Radou Sdružení.

Projekt zabezpečuje následné a rychlé sloučení zpracovaných záznamů do společné databáze a jejich veřejné zpřístupnění ve všech regionech a v síti INTERNET.

 

3. Výchozí stav a zdůvodnění

„Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius je zájmové sdružení právnických osob ve smyslu zákona č. 47/92 Sb. (viz přiložený Seznam).

Ke dni 31.12.1997 registruje 90 členů, převážně veřejných profesionálních knihoven, vzájemně úzce spolupracujících.

Dislokačni postihuje všechny regiony České republiky.

Sdružení se orientuje na zpřístupnění knihovních a informačních fondů členských subjektů co nejširšímu okruhu uživatelů bez ohledu na hranice regionů.

Průběžně aktualizuje společný „Souborný katalog naučné literatury (SKAT), přístupný:

Všechny knihovny Sdružení mají dokončeno (dokončují) zpracování vlastního knihovního fondu a přešly (přejdou) na automatizovaný systém knihovnických procesů.

Sdružení je otevřenou organizací , ke dni 31.12.1997 využívá systém LANius v různém rozsahu více jak 200 subjektů

Ke zpracování článků v časopisech slouží 6. Modul - „ ANAL", jeho formát odpovídá požadovaným standardům

Zpracování časopiseckých článků není dosud koordinováno, stejná periodika se zpracovávají na více místech, jiné se nezpracovávají vůbec, využití záznamů ve prospěch koncového uživatele nepřekročí většinou rámec místa lokace knihovny, vznikají tak zbytečné pracovní multiplicity, neefektivnost je jednoznačně zřejmá.

Síť knihoven Sdružení vytváří ideální konglomerát k odborné spolupráci zejména při zpracování informací a jejich reciproční výměně. Komunikace po síti, která garantuje co nejvyšší míru aktuálnosti, je však dosud úzkým profilem spolupráce.

Vytvořená komunikační síť je universální ,nikoli jednorázové řešení, neboť při relativně nízkých pořizovacích a provozních nákladech, s případným přispěním Ministerstva kultury České republiky, umožňuje využít této komunikační cesty pro další, prakticky ničím neohraničenou meziknihovní spolupráci.

V rámci Sdružení působí 31 současných nebo bývalých profesionálních okresních knihoven s dostatečným personálním a odborným zabezpečením, které je zárukou bezproblémové spolupráce a zejména kvalitní excerpce a komunikace.

Způsob a organizace veřejného zpřístupnění výsledků realizace projektu bude téměř identické způsobu zpřístupnění souborného katalogu (SKAT), který obsahuje záznamy knihovních fondů naučné literatury členů Sdružení , včetně vystavení v síti Internet. V souladu se zadáním se neuvažuje s komerčním využitím projektované báze dat.

Systém zpřístupní obousměrné informace z regionálních periodik. Na každém bodu sítě bude možno získat informace ze všech regionů, kde se regionální periodika zpracovávají. Tento způsob prezentace daného regionu bude řešen na zcela dobrovolném principu, konečné rozhodnutí je závislé na knihovně, která regionální data zpracovává.

Projekt úzce navazuje na projekt Národní knihovny a skupiny Státních vědeckých knihoven tj. Kooperačního sdružení článkové bibliografie -ANAL .

Společnou dohodou bude rozdělena působnost, při čemž se předpokládá, že Sdružení bude zpracovávat skupinu populárně-naučných časopisů, regionálních tiskovin a kulturně-politických časopisů dosud excerpovaných selektivně 25%. Tak se zabrání duplicitnímu zpracování a realizuje se dělba práce ve vertikální posloupnosti knihoven.

Subjekty Sdružení, které v současné době excerpují v interním formátu LANIUS přejdou a komunikace se bude provádět v mezinárodním formátu UNIMARC.

Takto vzniklá spolupráce vytvoří univerzální prostředí pro přístup jakékoliv knihovni nebo informačnímu pracovišti bez ohledu na interní SW systém.

K vytvoření dalšího společného informačního zdroje, k odstranění výše uvedených disproporcí, k vytvoření podmínek pro vzájemnou, trvalou výměnu informací, na základě souhlasu o další budoucí smlouvě mezi členy Sdružení, s využitím zkušeností při tvorbě SKATu, realizuje Rada Sdružení projekt: Spolupráce knihoven při tvorbě veřejně přístupných bází dat a jejich komunikace v síti INTERNET

 

4. Organizace projektu - způsob provedení

Zainteresované knihovny z řad členů Sdružení se smluvně zavazují podle dohodnutých pravidel ke zpracování alikvotního množství primárních pramenů.

Lokace zpracovatele a jeho konkrétní závazek na tvorbě společné báze dat je součástí společné smlouvy.

Záznamy se zpracovávají nejpozději v následující den po expedici periodika prostřednictvím 6. Modulu knihovnického systém LANius.

Záznamy se připravují k exportu do společného WWW serveru. Struktura záznamu odpovídá knihovnickým standardům.

Závazný rozdělovník vytvořený na základě součinnostního dohovoru a vycházející z praktických zkušeností , zaručí excerpci nejvíce žádaných informací z excerpovaných periodik (viz předpokládaný Rozsah zpracování).

Export se provede nejpozději do 2 následujících dnů po expedici.

Export a import záznamů se provádí po síti INTERNET a duplicitní (dle potřeby) poštou pomocí FD.

Každá knihovna ručí za včasnost zpracování, kvalitu záznamů a jejich export.

Sehrání záznamu do společné databáze je zajištěno programem firmy LANius a to včetně rutin pro export a import (viz Technická realizace).

Každý člen Sdružení má k dispozici seznam zpracovatelů jednotlivých periodik.

Součástí smluvních služeb je i zasílání vybraných informací při rešerši prostřednictvím E-mailu nebo fotokopie článku poštou nebo faxem. To umožňuje i koncovým bodům sítě získat relevantní informaci z plného textu vybraného článku v co nejkratší době.

Žádný z účastníků projektu není omezován závazky Sdružení a nadále, pokud to bude považovat za efektivní, může dle svého rozhodnutí zpracovávat články a vytvářet si interní informační zdroj, který vhodně doplňuje importovanými záznamy.

Knihovní systém LANius jako celek klade důraz na dodržování mezinárodního standardu UNIMARC a jeho definice umožouje katalogizaci podle angloamerických katalogizačních pravidel AACR2.

 

5. Technická realizace

Prostředky pro předávání dat

Data budou předávána do WWW serveru pomocí modemů , E-mailem sítě INTERNET a šířené též poštou na disketách a CD ROM.

Do standardního 6.modulu knihovního systému LANius verze 2.2 byl proto přidán režim Export. Je tak možno exportovat všechny nebo jen vybrané záznamy vyhledané jednoduchým či kombinovaným dotazem zadaným v profesionálním vyhledávání.

Import záznamů bude prováděn prostřednictvím standardního doplněného režimu o program Import. Centrální pracoviště je vybaveno speciálně vyvinutým doplňkem 6.modulu, který umožňuje import se základní kontrolou duplicit a s možností automatického převodu nevhodných klíčových slov a dalších údajů ukládaných do slovníků.

Spolupracující knihovny provedou ve stanoveném intervalu export záznamů a jedním z popsaných způsobů přenosu předají data do knihovny spravující centrální server. Zde budou data naimportována a příp. upravena. V tomto místě je udržována vždy nejaktuálnější verze kompletní báze záznamů článků.

Následně budou data zpřístupněna i pomocí jiných WWW serverů, pokud knihovna vlastní pevnou linku sítě Internet.

Kompletní báze záznamů budou přenášeny do jednoho centra (sídla Sdružení). Zde budou vystavena a pomocí WWW serveru zpřístupněna data ze všech knihoven, tedy i těch, které nemají vlastní pevnou linku. Kromě toho bude možné vyhledat požadované záznamy jedním dotazem v datech všech regionů naráz. Tento jednosměrný přenos bude prováděn pomocí E-mail nebo FTP.

Poznámka: Ukázku z již existujících bází dat lze ověřit na http://www.vkta.cz.

 

6. Rozpočet

Všechny cenové údaje jsou uvedeny včetně DPH

Z rozpočtu členů Sdružení uživatelů systému LANius uhradit neinvestiční náklady:

Z dotace Ministerstva kultury:

Investice:

Neinvestiční náklady:

 

Investice:

Položka Název položky - věcné plnění Ks Kč včetně DPH

 

1.

Centrální server
Pentium 200Mhz, 64MB RAM, SVGA 2MB, 15" color monitor, HD 3,1 GB, FD 3,5", CD-ROM 8xspeed, síťová karta,, klávesnice US/CZ, myš

za 75.000 Kč/ks

 

1

 

 

70.000.- Kč

 

  Neinvestice:

Položka Název položky - věcné plnění

Ks

Cena včetně DPH

1.

Přepisovací jednotka CD ROM 2x4x6x např. YAMAHA

1

17.872.- Kč

2.

Interní ZIP drive

1

6.000.-Kč

3.

Tiskárna Epson FX-1180      1

16.000.-Kč

4.

Software

WIN NT 4 Workstations za 8000.-Kč/ks

WWW server Lanius za 20.000.-Kč/ks

Automat na přebírání dat za 8000.-Kč

Samostatná doména na po. WWW.SKAT.CZ

 

1

1

1

1

8.000.-Kč

20.000.-Kč

8.000.-Kč

10.000.-Kč

Suma:

INVESTICE: 70.000.- Kč

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE: 109.000.- Kč

CELKEM Z DOTACE MK ČR 179.000.- Kč

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz