Aktualizace a rozvoj souborného katalogu naučné literatury

(Projekt)

Předkládá:

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Vančurova 2904, Tábor 390 01

Tábor, prosinec 1999

* * *

Aktualizace a kontrola záznamů souborného katalogu

Úvod

Souborný katalog naučné literatury SKAT vzniká od roku 1995. V červnu roku 1996 je tvořící se katalog SKAT základním majetkem nové vzniklého Sdružení právnických osob, které sdružuje knihovny přispívající svými záznamy. V roce 1997 je také bezplatně poskytnut do mezinárodní sítě INTERNET (www.skat.cz) a tím i všem knihovnám a informačním pracovištím. V současné době obsahuje více než 120.000 titulů odborných monografií z fondu 110 knihoven. Aktualizace je prováděna čtvrtletně v periodě: květen-srpen-listopad-únor.

Jeho hlavním účelem byla a je racionalizace zasílání meziknihovní výpůjční služby MVS. Sekundárně se fond katalogu SKAT stal využívanou bází kvalitních záznamů pro retrokonverzi katalogů naučné literatury členských knihoven.

Proto více než 140 veřejných knihoven spojených ve Sdružení uživatelů knihovního systému LANius předkládá tento projekt pro urychlení zpracování záznamů do souborného katalogu naučné literatury SKAT.

Obr. 1. Mapka členů Sdružení uživatelů knihovního systému LANius

Aktualizace a kontrola záznamů souborného katalogu

Charakteristika katalogu

Souborný katalog SKAT zahrnuje naučnou literaturu pro dospělé i mládež, regionální literaturu a mapy. Na jeho tvorbě se podílí všechny členské knihovny. Koncem roku 1999 se jedná o 140 veřejných knihoven ČR. Kromě nich přispívají do souborného katalogu i SVK Liberec a Ústí nad Labem. Souborný katalog vzniká v sídle Sdružení, kde je doplňován a jeho aktuální verze je zároveň vystavována do sítě INTERNET ve čtvrtletním intervalu.

Podpora knihovnických standardů

Nové záznamy jsou v souladu s pravidly AACR2, výstup záznamů je podle ISBD normy pro monografie. Ze souborného katalogu lze získat v oprávněných případech výstup ve formě mezinárodního formátu UNIMARC, jak ve formě tagového výstupu, tak i ve formě ISO 2709. V budoucnu (konec roku 2000) se připravuje přístup do katalogu SKAT pomocí protokolu Z3950, zatím bez možnosti stahování kompletních záznamů.

Tabulka statistických údajů o databázi katalogu SKAT – listopad 1999

Celkový počet titulů ve SKAT

125.984

Celkový počet exemplářů ve SKAT

1199.027

Počet klíčových slov ve slovníku SKAT

102.327

Celkový počet klíčových slov ve všech titulech

2263.275

Průměrný počet klíčových slov na jeden titul

17.96

Vzhledem k rostoucímu množství členů Sdružení - knihoven, které do souborného katalogu SKAT chtějí přispívat a vzhledem k otevření možnosti přispívání do katalogu i těch knihoven, které nejsou přímo členy sdružení a tudíž nepoužívají AKS LANius, rapidně stoupl v průběhu roku 1999 objem zasílaných záznamů. Toto množství již stávající obsluha (pouze 1 pracovnice) není schopna pokrýt. Zároveň se prodlužuje doba přípravy a kontroly finálních dat před každou aktualizací, a to i vzhledem k narůstajícímu objemu databáze.

Aktualizace a kontrola záznamů souborného katalogu

Cíl projektu

Jedinou možností pro vylepšení tohoto stavu je posílení služeb spojených s aktualizací katalogu. Předpokladem je možnost práce více pracovnic v různých pracovních oblastech s možností paralelního připojování. Pro zajištění je nutná úprava softwarových částí datové linky.

Fáze aktualizace souborného katalogu

  1. Organizace sběru ukládaných záznamů monografií pomocí INTERNET (e-mail, FTP) nebo disket resp. ZIP disket z jednotlivých knihoven.
  2. Vývoj a využití speciálního komparačního software pro porovnávání záznamů při připojování, kontrole kvality záznamů ve více pracovních oblastech.

Ad 1) Pomocí software pro evidenci, obesílání a kontaktování členů koordinovat zasílání záznamů do centra zpracování. Zasílání záznamů z jednotlivých knihoven je možno provádět:

Získaná data budou umístěna na počítači v sídle Sdružení, na kterém budou prováděny všechny následující úpravy dat.

Ad 2) Programátorský tým jednoho člena Sdružení (LANius) upraví komplex programů pro porovnávání a připojování záznamů tak, aby vznikla možnost práce více osob v různých datových oblastech najednou. Tato datová linka automaticky zpracuje poskytnuté záznamy a pouze část záznamů, které automatika nedokáže jednoznačně určit, připojí manuálně obsluha. Datová linka se skládá s těchto operací:

Náklady projektu

Druh

Typ

Cena

Množství

Celkem

Software

Úprava software datové linky pro práci z více stanic - sí?ová LAN verze

30.000

1

30.000

Služby

Služby při kontrole a připojování záznamů do souborného katalogu

2 pracovnice (období 1/2000 - 6/2000)*

60.000

2

 

120.000

Služby

Služby při kontrole a připojování záznamů do souborného katalogu

2 pracovnice (období 7/2000 - 12/2000)*

60.000

2

120.000

*Kalkulace vychází z prům.počtu 1000 zpracovaných záznamů za měsíc při ceně 10 Kč/záznam.

Druh

Poznámka

Cena vč. DPH

Software (neinvestiční)

Nárokováno v rámci projektu

30.000

Služby 1-6/2000 (neinvestiční)

Hrazeno ze zdrojů Sdružení

120.000

Služby 6-12/2000 (neinvestiční)

Nárokováno v rámci projektu

120.000

Tabulka poměru dalších zdrojů ku celkovým nákladům

Text

Částka resp. Procenta

Celkem náklady projektu

270.000

Vlastní zdroje krytí

120.000

Procento vlastních zdrojů

44%

Aktualizace a kontrola záznamů souborného katalogu

Zdůvodnění žádosti

Hlavním záměrem projektu je zrychlit a zkvalitnit aktualizaci nových záznamů naučné literatury do souborného katalogu SKAT. Jeho služby již několik let využívají účastníci sítě INTERNET a tím i sítě veřejných knihoven bez ohledu na používaný AKS. Pro ilustraci využívání souborného katalogu dokumentuje reálná statistika přístupů ve formě grafu.

Ukázka využití báze souborného katalogu SKAT

Poskytnutím požadovaných prostředků se udrží posílená kapacita připojování nových záznamů do báze souborného katalogu. V opačném případě bude kapacita aktualizace snížena, protože Sdružení nemá dostatek prostředků pro hrazení celoročních služeb spojených s posílenou aktualizací záznamů.

Na uvedeném projektu se přímo podílí více než 140 velkých i menších veřejných knihoven ČR spojených ve Sdružení uživatelů knihovního systému LANius. Členové Sdružení jsou rozmístěni po celém území České republiky, mezi členy je 40 současných nebo bývalých okresních knihoven. Počet uložených záznamů v jednotlivých členských knihovnách představuje více než 2 miliony záznamů.

Výrazný přínos cílů projektu spatřujeme v nízkých nákladech požadovaných na krytí rozpočtu při zapojení velkého množství knihoven.

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz