Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány

Úvod

   Souborný katalog naučné literatury SKAT vzniká od roku 1995. V červnu roku 1996 je tvořící se katalog SKAT základním majetkem nově vzniklého Sdružení právnických osob, které sdružuje knihovny přispívající svými záznamy. V roce 1997 je také bezplatně poskytnut do mezinárodní sítě INTERNET (WWW.SKAT.CZ) a tím i všem knihovnám a informačním pracovištím. V současné době obsahuje více než 188.000 titulů odborných monografií z fondu 153 knihoven. Aktualizace je prováděna čtvrtletně v periodě: květen-srpen-listopad-únor.

   Jeho hlavním účelem byla a je racionalizace zasílání meziknihovní výpůjční služby (MVS). Sekundárně se fond katalogu SKAT stal využívanou bází kvalitních záznamů pro retrokonverzi katalogů naučné literatury členských knihoven. Tuto roli však v současné době převzala báze sdílené katalogizace – ISHARE.

   Proto více než 170 veřejných knihoven spojených ve Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius předkládá tento projekt pro začlenění souborného katalogu naučné literatury SKAT do Jednotné informační brány.

   Obr. 1. Mapka členů Sdružení uživatelů knihovního systému LANius

Charakteristika katalogu

   Souborný katalog SKAT zahrnuje naučnou literaturu pro dospělé i mládež, regionální literaturu a mapy. Na jeho tvorbě se podílí všechny členské knihovny. V květnu roku 2002 se jedná o 150 veřejných knihoven ČR. Kromě nich přispívají do souborného katalogu i SVK Liberec a Ústí nad Labem. Souborný katalog vzniká v sídle Sdružení, kde je doplňován a jeho aktuální verze je zároveň vystavována do sítě INTERNET ve čtvrtletním intervalu.

Podpora knihovnických standardů

   Nové záznamy jsou v souladu s pravidly AACR2, výstup záznamů je podle ISBD normy pro monografie. Ze souborného katalogu lze získat v oprávněných případech výstup ve formě mezinárodního formátu UNIMARC, jak ve formě tagového výstupu tak i ve formě ISO 2709. V průběhu roku 2001 se podařilo ověřit pokusný přístup do katalogu SKAT pomocí protokolu Z.3950, verze 2. Plná implementace nebude snadná, neboť datová struktura katalogu SKAT se liší od datové struktury aktuální verze systému LANius.

Tabulka statistických údajů o databázi katalogu SKAT – květen 2002

Celkový počet titulů ve SKAT

187.811

Celkový počet exemplářů ve SKAT

1.936.361

Počet klíčových slov ve slovníku SKAT

144.124

Celkový počet klíčových slov ve všech titulech

3.335.693

Průměrný počet klíčových slov na jeden titul

17.76

   Vzhledem k rostoucímu množství připojených bibliografických záznamů, ale zejména lokačních údajů z více než 150 knihoven, které se podílejí na tvorbě souborného katalogu roste i počet přístupů k soubornému katalogu vystavenému na síti INTERNET. Proto začlenění této databáze mezi elektronické zdroje JIB se jeví jako další logický krok ve snaze zhodnocení nemalého úsilí při tvorbě souborného katalogu naučné literatury SKAT. Technicky se jako nejvíce praktické jeví řešení pomocí Z.3950 serveru, který umožní relativně snadnou a standardní integraci do JIB.

Růst využití souborného katalogu shrnuje následující graf:

Současný hardware a systémový software:

   PC INTEL Pentium III. 800 Mhz, 256 MB RAM, 2x 18 GB HDD, WINDOWS 2000 Server

   Výrobce a typ: IBM @Server x200

   Na tomto serveru je provozován WWW přístup ke SKAT, server byl zakoupen v roce 2001 na základě projektu: Zlepšení přístupu do souborného katalogu po síti INTERNET v rámci grantového programu VISK3. Tento stroj lze použít zároveň pro provoz Z.3950 serveru a datového interface pro přístup k datům souborného katalogu SKAT.

Současná konektivita do sítě INTERNET:

   Sdružení využívá připojení Okresní knihovny v Táboře, která předplácí rychlost do10 Mb/s přes Jihočeskou univerzitu v Táboře prostřednictvím sdružení CESNET. Pro doplnění konektivita Tábor-České Budějovice je v současné době 2 Mb/s. Sdružení SKAT stále čeká na legalizaci přidruženého členství. CESNET slibuje smlouvu o přidružení a je pravděpodobné, že z ní pro sdružení SKAT nebudou vyplývat finanční náklady.

Cíl projektu

   Zakoupit a implementovat Z.3950 server verze 2 tak, aby nabízel standardní možnosti vyhledání dle specifikace ZIG – národního profilu. Tím zajistit relativně univerzální a obecnou integraci databáze souborného katalogu naučné literatury SKAT do JIB.

Softwarové řešení

   Zakoupit licenci Z.3950 serveru pro systém LANius. Podstatně upravit datový interface Z serveru pro databázi souborného katalogu. Zajistit implementaci posílání URL stránky s odkazy na jednotlivé knihovny vlastnící dokument. Celé řešení implementovat a provozovat na stávajícím serveru IBM.

Spolupráce a součinnost

   Pro zdárnou realizaci je nutná spolupráce tvůrců JIB a subdodavatele SW Z server.

Zdůvodnění žádosti

   Hlavním záměrem projektu je zpřístupnění souborného katalogu SKAT v rámci jednotné informační brány (JIB). Její progresivní služby již několik měsíců úspěšně využívají účastníci sítě INTERNET a tím i sítě veřejných knihoven bez ohledu na používaný AKS. Tento projekt navazuje na loňský projekt Zlepšení přístupu do souborného katalogu po síti INTERNET jež si kladl za cíl zrychlit a zkvalitnit přístup do souborného katalogu naučné literatury SKAT. Toto se podařilo realizovat mimo jiné i díky poskytnuté dotaci MK ČR.

   Hlavním výsledkem bude začlenění dalšího významného informačního zdroje, jakým bezesporu souborný katalog naučné literatury SKAT je, do nového progresivního prostředí jednotné informační brány, která integruje vyhledávání v široké škále různorodých zdrojů. JIB představuje další kvalitativní zlepšení přístupu občanů k informacím a spolu s rozvojem pokročilých funkcí WWW přístupu jako je například ONLINE ověření dostupnosti hledaného titulu v konkrétní knihovně, má ambice postupně nahradit lokální elektronické katalogy jednotlivých subjektů.

   Na uvedeném projektu se přímo podílí více než 150 velkých i menších veřejných knihoven ČR spojených ve Sdružení uživatelů knihovního systému LANius. Členové Sdružení jsou rozmístěni po celém území České republiky, mezi členy je 40 současných nebo bývalých okresních knihoven. Počet uložených záznamů v jednotlivých členských knihovnách představuje více než 2 miliony záznamů.

   Výrazný přínos cílů projektu spatřujeme v nízkých nákladech požadovaných na krytí rozpočtu při zapojení velkého množství knihoven.

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz