Zkvalitnění prezentace souborného katalogu naučné literatury

Předkládá

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius

Jiráskova 1775, Tábor 390 02

Tábor, leden 2010

 1. Současný stav

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius dlouhodobě vytváří a zpřístupňuje zdarma souborný katalog naučné literatury a automaticky doplňovanou bázi článků z časopisů. Na tvorbě obou databází se podílí na 200 českých veřejných knihoven a jejich technické zajištění a prezentaci má na starosti firma LANius s.r.o.

V roce 2008 došlo k radikální kvalitativní změně hlavní databáze naučné literatury - přechod do prostředí MARC formátu a využití uložení v SQL databázi. Sdružení zakoupilo databázový server s operačním systémem Windows 2008 a provozuje na něm MySQL, kde jsou obě databáze: naučné monografie i články. Webové rozhraní běží na původním serveru (Windows 2003) pořízeném v roce 2004.

 1. Cíle projektu

Cílem je posílit prezentační vrstvu webových katalogů a implementovat nový OPAC 2.0 jako moderní nástroj pro vyhledávání fondů a prezentaci výsledků. Následně pak rozvoj služeb katalogu SKAT lokálním knihovnám, zejména v oblasti zadávání MVS a jejího sledování v čase.

 1. Pořízení nového serveru určeného jako webový server pro sdružení SKAT. Stávající stroj i přes rozšíření paměti v roce 2006 již nedostačuje současnému zatížení. Počet hledání za rok 2009 je 400.000. Nový server s moderním operačním systémem bude i bezpečnější a umožní provoz moderních webových technologií, které používá WWW katalog OPAC 2.0.
   
 2. Nákup licence nového webového katalogu OPAC 2.0, který je v distribuci od konce roku 2009. Provozují jej první knihovny: (Opava, Tábor). Hlavní výhodou je naprosto odlišný model pro hledání a prezentaci výsledků. Nový katalog používá jednořádkové zadání dotazu a výsledky řazené podle relevance ve stylu Google. Hlavním prvkem pro intuitivní upřesnění dotazu jsou pak fasety – řezy. Do budoucna bude katalog rozvíjen i o prvky modelu FRBR.
   
 3. Možnost automatizovaného předávání bibliografických záznamů do souborného katalogu ČR pomocí OAI provideru. Konkrétní využití tohoto komunikačního modulu pak závisí na organizaci spolupráce s pracovníky SK ČR.

 1. Navrhovaný postup realizace
 1. Nákup nezbytného hardware, tj. nového serveru od lokálního dealera IBM na základě poptávkového řízení několika zájemcům. Po dodání serveru jeho oživení a konfigurace v rámci lokální sítě a internetu.
   
 2. Postupné převedení webových stránek sdružení a aplikační vrstvy stávajícího WWW katalogu Clavius pro obě databáze sdružení. Instalace a oživení OAI provideru pro databázi naučné literatury s cílem umožnit přispívání do SK ČR.
   
 3. Instalace a nastavení nového OPAC 2.0 na databázi monografií. Posléze zveřejnění nového přístupu jako alternativy ke stávajícímu katalogu.
   
 4. Na konci roku 2010 vyhodnocení statistik přístupu do obou variant katalogů a rozhodnutí o dalších krocích ve prospěch nového katalogu OPAC 2.0.
 1. Očekávané výsledky řešení, charakteristika výstupů, přínos řešení
 1. Zrychlení přístupu k  WWW.SKAT.CZ a zejména zrychlení vyhledávání na WWW katalogu v rámci obou databází monografie i články.
 2. Nasazení nového WWW katalogu OPAC 2.0 pro zpřístupnění významného informačního zdroje moderní grafickou formou, která by měla zaujmout zejména mladou generaci uživatelů knihoven.

Umožnění automatizovaného předávání záznamů monografií do souborného katalogu SK ČR pomocí modulu OAI provider.

Rozpočet projektu

Požadavek na dotaci

Vlastní prostředky

Náklady projektu celkem

Celkové náklady projektu (Kč):

276 000,00 Kč

120 960,00 Kč

396 960,00 Kč

Vyjádřete v procentech poměr mezi požadovanou dotací a náklady hrazenými z ostatních zdrojů (v %)

69,53%

30,47%

100,00%

 

Investiční náklady projektu:

Položka:

Požadavek na dotaci

Vlastní prostředky

Investiční náklady projektu celkem

Nový server IBM

146 400,00 Kč

146 400,00 Kč

OPAC 2.0

129 600,00 Kč

129 600,00 Kč

Celkem investiční náklady:

276 000,00 Kč

 

276 000,00 Kč

 

Neinvestiční náklady projektu:

Položka:

Požadavek na dotaci

Vlastní prostředky

Neinvestiční náklady projektu celkem

1) nákupy - drobný hmotný majetek

25 200,00 Kč

25 200,00 Kč

drobný dlouhodobý nehmotný majetek

64 560,00 Kč

64 560,00 Kč

2) služby

31 200,00 Kč

31 200,00 Kč

Celkem neinvestiční náklady:

 

120 960,00 Kč

120 960,00 Kč

 

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz