Stanovy Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius

   Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius vzniká z iniciativy tvůrce knihovního systému firmy LANius s.r.o. (dříve KessofT) a jeho uživatelů s cílem umožnit racionální využití budovaného souborného katalogu a otevřít cestu k získání prostředků na jeho provozování a zpřístupnění všem uživatelům knihovnických služeb.

Článek I.
Název, územní působnost, sídlo, doba trvání smlouvy

 1. Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius (dále jen sdružení) je zájmovým sdružením právnických osob ve smyslu zákona 47/1992 Sb., § 20f-§ 20j ve znění pozdějších předpisů.
 2. Územní působnost sdružení se vztahuje na celé území České republiky.
 3. Sídlem sdružení je Tábor. Kontaktní adresa: LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor.
 4. Sdružení právnických osob SKAT se zakládá na dobu neurčitou.

Článek II.
Předmět činnosti sdružení

 1. Sdružení vzniká za účelem vytváření, provozování, užívání a šíření souborného katalogu (dále jen SKAT). SKAT vzniká zejména pro potřeby veřejných knihoven - uživatelů knihovních systémů LANius.
 2. Zajišťování, organizování a financování seminářů, přednášek a jiných akcí souvisejících s automatizací knihovnických procesů.

Článek III.
Členové a orgány sdružení, jejich práva a povinnosti

1. Vznik a zánik členství

 1. členem sdružení se může stát uživatel knihovního systému firmy LANius, který písemně potvrdí formou přihlášky, že souhlasí se stanovami sdružení
 2. členství ve sdružení vzniká uhrazením provozního ročního podílu. Výše podílu se stanovuje na základě ročního zúčtování hospodaření sdružení a je zveřejňována ve výroční zprávě sdružení. Platba je prováděna převodním příkazem na účet sdružení na základě fakturace.
 3. členství ve sdružení zaniká
 4. 1. písemným prohlášením člena sdružení o ukončení členství
  2. vyloučením v důsledku opakovaného nebo závažného porušení stanov sdružení
  3. vyloučením v důsledku neplnění povinností člena sdružení

Členství podle bodu 2. a 3., čl.III. zaniká v případě dvoutřetinové většiny hlasů účastníků výroční schůze členů sdružení. Návrh na vyloučení podává rada sdružení po zjištění příčin a jejich projednání se členem sdružení.

Člen, jehož členství ve sdružení zaniklo, je oprávněn požádat o úplatné odpojení dat ze SKAT, výše poplatku je stanovena ve výroční zprávě.

2. Práva a povinnosti členů

Všichni členové mají stejná práva a povinnosti.
A) členové sdružení mají právo

  1. využívat bezplatně souborný katalog
  2. ovlivňovat formální a věcná pravidla ukládaných záznamů
  3. podávat návrhy a připomínky k činnosti sdružení
  4. účastnit se výročních schůzí sdružení
  5. volit a být volen do orgánů sdružení
  6. být informován o činnosti sdružení a jeho hospodaření
  7. získávat nové členy sdružení
  8. rozhodovat o zániku členství
  9. navrhovat změny a doplnění stanov

B ) členové sdružení jsou povinni

               1. poskytovat zpracované záznamy ze svého fondu
               2. informovat o provozování SKAT ve sdělovacích prostředcích
               3. hájit jeho zájmy a prestiž
               4.dodržovat stanovy sdružení
               5. v termínu stanoveném výroční zprávou uhradit roční provozní náklady

3. Orgány sdružení

A. Výroční schůze členů sdružení

a. je nejvyšším orgánem sdružení. Výroční schůze sdružení se koná 1x ročně nebo pokud o její konání požádá písemně nadpoloviční většina členů sdružení nebo v případě, že rada není kompetentní rozhodnout. Tento případ nastává tehdy, když:

b. výroční schůze sdružení se koná do 1 měsíce po obdržení potřebného počtu požadavků, snížení počtu členů rady, jestliže je nutno přijmout rozhodnutí, k němuž je kompetentní pouze výroční schůze
c. termín konání výroční schůze oznamuje rada písemně všem členům minimálně 14 dní před termínem konání.
d. výroční schůze sdružení volí 6 členů rady sdružení a 3 náhradníky
e. schvaluje výroční zprávu včetně zprávy o finančním hospodaření
f. volí tříčlennou kontrolní skupinu
g. odvolává radu sdružení
h. rozhoduje o zániku sdružení, stanovuje likvidátory a jakým způsobem se naloží s majetkem po provedené likvidaci
i. schvaluje pravidla hospodaření
j. schvaluje změny a doplnění stanov

K přijetí voleb a všech rozhodnutí je potřebná nadpoloviční většina přítomných členů, kromě bodu j), kde je potřebná dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů. V případě, že v době oznámeného zahájení výroční schůze není přítomna nadpoloviční většina všech členů, je začátek výroční schůze o 30 minut odložen. Po této lhůtě je náhradní výroční schůze usnášení schopná s přítomným počtem členů.

B. Rada sdružení

 1. v období mezi výročními schůzemi řídí činnost sdružení sedmičlenná rada složená ze 6 volených zástupců členů sdružení a 1 zástupce firmy LANius s.r.o
 2. funkční období rady je 2 roky
 3. rada sdružení volí předsedu a místopředsedu sdružení
 4. předseda a místopředseda je oprávněn činit právní úkony jménem sdružení
 5. rada sdružení zasedá nejméně 2x ročně
 6. rada svolává výroční schůzi sdružení
 7. rozhoduje o nakládání s majetkem sdružení
 8. rozhoduje o nakládání s prostředky získanými činností sdružení
 9. rozhoduje o nakládání s prostředky získanými na činnost sdružení
 10. předkládá výroční zprávunavrhuje pravidla hospodaření
 11. určuje podíl ročních provozních nákladů jako základ členského podílu

C. Kontrolní skupina

 1. kontroluje hospodaření sdružení
 2. kontroluje dodržování stanov
 3. kontroluje činnost rady
 4. podílí se na přípravě výroční zprávy
 5. funkční období kontrolní skupiny je dva roky 

Článek IV.
Majetek sdružení

1. Majetkem sdružení je souborný katalog (SKAT), tzn. data všech zúčastněných knihoven v titulovém formátu - záznamy; řízené slovníky autorů, původců, míst vydání, nakladatelů, edic a klíčových slov; pomocné databáze - adresy, poznámky,nejasnosti v záznamech, výjimky atd.

2. Vklady do sdružení
Knihovny vkládají do sdružení zpracované záznamy z vlastního fondu.
Firma LANius je autorem a iniciátorem myšlenky realizace souborného katalogu, vnáší do majetku sdružení:

- organizační a projektovou analýzu včetně myšlenek (know - know)
- vlastní software, kterým je realizováno připojování dat do souborného katalogu

3. Členové sdružení kromě firmy LANius s.r.o. vlastní stejný díl ze 75 % majetku sdružení, firma LANius s.r.o. vlastní 25 % majetku sdružení.
4. Firma LANius s.r.o zajišťuje technické provádění tvorby a rozvoje SKAT a přístup členům ke SKAT. Náklady na provoz jsou kryty z prostředků sdružení v ročním plánovaném objemu. Objem prostředků a jejich použití v rámci firmy LANius s.r.o určuje rada sdružení na základě schválených pravidel hospodaření.

Článek V.
Hospodaření sdružení

1. Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými předpisy.
2. Zdroje příjmů sdružení jsou určeny výhradně k zabezpečení předmětu činnosti sdružení a jsou získávány:

a. z ročních provozních podílů
b. z příjmů z vlastní činnosti
c. z darů
d. z veřejných dotací, grantů, soutěží a příspěvků jiných organizací

3. Účetnictví sdružení je vedeno podle platných právních předpisů.

4. Hospodaření podléhá zákonům a platným finančním předpisům pro tento typ organizace. Viz. dokument Č.j. V/20 531/1992.

Článek VI.
Zrušení a zánik sdružení

Sdružení je možno zrušit usnesením výroční schůze sdružení, hlasují-li pro návrh nejméně dvě třetiny přítomných členů.
Sdružení zaniká výmazem z registru sdružení příslušného okresního úřadu, o který žádá člen rady sdružení na základě pověření výroční členskou schůzí.
Nepřejde-li majetek sdružení na právního nástupce, provede se jeho likvidace.
Výroční členská schůze rozhoduje o způsobu a formě likvidace majetku sdružení.

Článek VII.
Zvláštní ustanovení

Pokud člen sdružení měl nebo má uzavřenou smlouvu o dílo s firmou KessofT (nyní LANius s.r.o.) s cílem budování souborného katalogu má se zato, že vstupem do sdružení obě strany smlouvy o dílo od ní odstupují, včetně všech povinností, závazků a práv plynoucích z této smlouvy o dílo.

V Olomouci 6.6. 1996

Ve znění pozdějších změn: Praha 26.4.2000

Ve znění pozdějších změn: 1.2.2002

Ve znění pozdějších změn: 16.5.2006

 

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz