Výroční zpráva 2000

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius, 390 02 Tábor, Jiráskova 1775
Tel. 381 251 715, IČO 65018826, www.skat.cz 
e-mail:info@skat.cz

Výroční zpráva Sdružení uživatelů knihovnického systému LANius za rok 2000

 1. Zpráva o činnosti
  1. Úvod
  2. Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius SKAT vzniklo jako zájmové sdružení právnických osob ve smyslu zákona 47/1992 Sb. Hlavním předmětem činnosti Sdružení je vytváření, provozování, užívání a šíření souborného katalogu.

   Sdružení bylo založeno na ustavující schůzi dne 6. června 1996 v Olomouci 28 zástupci veřejných knihoven, které užívají systém LANius. Na této schůzi byli rovněž schváleny stanovy Sdružení a zvolena jeho sedmičlenná rada. V roce 2000 došlo k částečné změně stanov – změna adresy, počet hlasů při rozhodování a postup při nedostatku přítomných na výroční schůzi. Od roku 2000 byl diferencován členský příspěvek, a to knihovny do 20.000 sv. ve výši 1.000,- Kč, větší ve výši 2.000,- Kč. Dále byla zvolena nová sedmičlenná rada – p.Bornová, Hynek, Kašpárková, Parkosová, Šmídová, Zoubek, za LANius p. Šilha. Předsedkyní byla zvolena p. I. Parkosová, místopředsedou p.J. Šilha

   Byla zvolena nová revizní komise – p.Byrtusová, Janíčková a Štrossová.

  3. Činnost v roce 2000
  4. Výroční schůze a jednání Rady

   4. výroční schůze Sdružení se konala 26. dubna v Praze. Všichni obdrželi pozvánku i text výroční zprávy, který byl zpracován a schválen Radou.

   Rada se sešla kromě po výroční schůzi ještě 2x, a to 19.9.2000 v Seči a 26.3.20001 v Praze. Během roku byly případné potřeby a názory řešeny přes e-mail, popř. při celostátně svolaných akcích, což bylo značně rychlé, jednoduché a finančně nenáročné řešení.

  5. Základní činnost
  6. Budování souborného katalogu SKAT probíhá průběžně . Pravidelně, což znamená 1x za čtvrt roku, je prováděna aktualizace ( únor, květen, srpen, listopad). Zpracování provádějí 2 pracovnice, Alena Justinová a Martina Straková, celkem na 1,5 pracovního úvazku . Toto řešení je prozatím dostatečné a nemuselo být přistoupeno ani k zakoupení dalšího počítače. Rozvržení pracovní doby po celý den oběma pracovnicím i potřebám Sdružení vyhovuje.

  7. Projekty
  8. Pro rok 2000 Sdružení vypracovalo 1 projekt –

   Aktualizace a rozvoj souborného katalogu naučné literatury - projekt byl úspěšný a finanční prostředky MK ČR (150.000,- Kč) byly v roce 2000 vyčerpány.

   Pro rok 2001 byl zaslán projekt na stejné téma. Žádost podána u OSF- Otevřená společnost, program elektronického publikování. Byl změněn původní návrh. U Sorosovy nadace nebyl pro současné období tento titul vypsán.

  9. Využití produktů Sdružení 
  10. Souborný katalog SKAT je využíván především prostřednictvím sítě Internet. Na stránkách www.skat.cz jsou zpřístupněny kromě vlastního souborného katalogu knih, článků a autorit a všechny základní informace a aktuality o činnosti Sdružení. Je rovněž k dispozici stručný výtah v angličtině a němčině.Spolupráce s ostatními knihovnami se nezměnila.

  11. Stav členské základny 

K 31.12.2000 mělo Sdružení 149 členů. Do SKAT je připojen fond naučné a regionální literatury ze 127 knihoven. Katalog obsahuje 150.000 titulů, tzn. 1 200.000 svazků a 2 875.000 klíčových slov.

 

2. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.12.2000
2. 1 Úvod

K 31.12.2000 mělo Sdružení SKAT 149 řádných členů (o 16 více než v roce 1999). K tomu je nutné připočíst Městskou knihovnu A.M.Turnov, která uhradila příspěvek až v letošním roce.

Zůstatek finančních prostředků činil 199.633,12 Kč. Tyto peníze budou převedeny na počáteční zůstatky roku 2001 a poslouží k dalšímu financování Sdružení. Sdružení nemělo žádné závazky jiným subjektům. Pohledávku tvořil výše zmiňovaný členský příspěvek ve výši 2.000,-Kč.

Příjmy společnosti tvořily především členské příspěvky ve výši 270.000,-Kč, dále příjmy z prodeje CD-ROM Souborný katalog odborné literatury ve výši 1.470,-Kč, dále příjmy za využití souborného katalogu pro zpracování RETRO ve výši 5.000,-Kč. Úroky z vkladu na běžném účtu činily 2.877,04 Kč. Významnou položkou byla dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 150.000,-Kč. Celkové příjmy za rok 2000 činily 429.347,04Kč.

Výdaje společnosti tvořily především výdaje spojené s úpravou dat ve výši 133.001,80Kč, které formou fakturované služby prováděla paní Justinová se slečnou Strakovou. Výdaje související s realizací projektu Aktualizace a rozvoj souborného katalogu naučné literatury ve výši 150.000,-Kč (projekt kryl zbývající část nákladů na úpravu dat a úpravu SW datové linky). Mzdy z dohody, ostatní materiál a provozní režie ve výši 22.610,30 Kč. Celkové výdaje za rok 2000 činily 305.612,10Kč.

Běžný účet je nadále veden u Investiční a poštovní banky v Táboře. Zároveň byl zřízen účet u České spořitelny, a.s. za účelem zúčtování poskytnuté dotace se státním rozpočtem.

Nedílnou součástí zprávy o hospodaření jsou následující přehledy:

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ k 2000  

Prodej zboží, výrobků a služeb

6 470,00

Ostatní příjmy

0,00

Uzávěrková úprava příjmů

0,00

Příjmy zdanitelné celkem

6 470,00

Členské poplatky

270 000,00

Dotace

150 000,00

Úroky

2 877,04

Příjmy nezdanitelné

422 877,04

Nákup materiálů a zboží

2 864,90

Mzdy

7 342,00

Platby pojistného

0,00

Provozní režie

291 472,20

Uzávěrková úprava výdajů

-295 567,10

viz.dole

Výdaje odečitatelné celkem:

6 112,00

HIM

0,00

Ostatní neodečitatelné výdaje

3 933,00

Výdaje neodečitatelné celkem:

3 933,00

Zisk/ztráta

358,00

Pozn.:

Uzávěrková úprava výdajů:

Příjmy celkem

429 347,04

% zdanitelných příjmů k příjmům celkovým

2%

Výdaje celkem

305 612,10

2% z celkových nákladů (Daňově uznatelné náklady)

6 112,00

Uzávěrková úprava výdajů (výdaje odečitatelné celk.- 6.112)

-295 567,10

Výkaz o majetku a závazcích k 31.12.2000

AKTIVA CELKEM

467 116,54

Majetek

70 000,00

z toho nehmotný investiční majetek

0,00

z toho hmotný investiční majetek

70 000,00

Zásoby (včetně DHIM)

195 483,42

Pohledávky

2 000,00

Peníze a ceniny

693,20

Bankovní účty

198 939,92

Ostatní finanční majetek

0,00

PASIVA CELKEM

467 116,54

Závazky

0,00

Rezervy

0,00

Úvěry

0,00

Vlastní jmění

467 116,54

Plnění rozpočtu v Kč:   Plán 2000 Skutečnost 2000 Pozn.

ZDROJE

509 898,18

505 245,22

Minulé zdroje:

75 898,18

75 898,18

* počáteční zůstatky z BÚ

75 109,68

75 109,68

* počáteční zůstatky pokladny

788,50

788,50

Finanční výnosy:

153 000,00

152 877,04

* příjmy z dotací nezdaněných

150 000,00

150 000,00

* příjmy úroků z vkladů a depozit

3 000,00

2 877,04

Příjmy z podnikatelské činnosti

13 000,00

6 470,00

* příjmy z prodeje CD ROM

3 000,00

1 470,00

* příjmy z využití SK RETRO

10 000,00

5 000,00

Přijaté členské příspěvky:

268 000,00

270 000,00

* právnických osob

268 000,00

270 000,00

NÁKLADY

248 700,00

305 612,10

Náklady na nákupy:

1 500,00

2 864,90

* kancelářské potřeby

1 500,00

2 864,90

* DKP

0,00

0,00

* HIM

0,00

0,00

Náklady na služby:

241 200,00

295 248,20

* poštovné

3 000,00

109,40

* služby provoz

7 200,00

nefakturováno

12*600

* poplatky za vedení BÚ

4 000,00

4 451,00

* výroční schůze

10 000,00

5 776,00

*příprava dat CD ROM

4 000,00

nefakturováno

4*165

* doména Skat

0,00

1 890,00

* úprava SW datové linky

0,00

30 000,00

30000 kryto dotací

*Celkem kontrola a připojování dat

210 000,00

253 001,80

- z toho Straková

103 000,00

60000 kryto dotací

- z toho Justinová

150 001,80

60000 kryto dotací

*propagace

3 000,00

0,00

*ostatní

0,00

20,00

Osobní náklady:

6 000,00

7 342,00

* mzdy z dohody

6 000,00

7 342,00

* pojistné

0,00

0,00

Daňové náklady:

0,00

0,00

* nepřímé daně

0,00

0,00

* přímé daně a poplatky

0,00

0,00

Ostatní náklady

0,00

157,00

* půjčka

0,00

0,00

* dary

0,00

0,00

* rezervy

0,00

0,00

* penále

0,00

157,00

Rozdíl mezi zdroji a náklady:

261 198,18

199 633,12

Rozpočet 2001

Plán 2001

Pozn.

ZDROJE

569 633,12

Minulé zdroje:

199 633,12

* počáteční zůstatky z BÚ

198 939,92

* počáteční zůstatky pokladny

693,20

Finanční výnosy:

93 000,00

* příjmy z dotací nezdaněných

90 000,00

* příjmy úroků z vkladů a depozit

3 000,00

Příjmy z podnikatelské činnosti

7 000,00

* příjmy z prodeje CD ROM

2 000,00

* příjmy z využití SK RETRO

5 000,00

Přijaté členské příspěvky:

270 000,00

* právnických osob

270 000,00

NÁKLADY

307 100,00

Náklady na nákupy:

105 000,00

* kancelářské potřeby

3 000,00

* DKP

14 000,00

SW server kryto z dotace

4 000,00

SW Antivir SW AGV

4 000,00

SW Windows 2000

* HIM

80 000,00

PC kryto z dotace

Náklady na služby:

193 600,00

* poštovné

3 000,00

* služby provoz

15 600,00

7200 loni + letos 12x700

* poplatky za vedení BÚ

5 000,00

* výroční schůze

10 000,00

*příprava dat CD ROM

1 000,00

4 CD fakturovat za rok 2000

* doména Skat

1 000,00

* instalace a oživení serveru a SW

32 000,00

*Celkem kontrola a připojování dat

120 000,00

- z toho Straková

30 000,00

7 měsíců zaplaceno předem

- z toho Justinová

90 000,00

3 měsíce zaplaceny předem

*propagace

1 000,00

*ostatní

5 000,00

Osobní náklady:

8 500,00

* mzdy z dohody

8 500,00

1710 doplatek + 6500

* pojistné

0,00

Daňové náklady:

0,00

* nepřímé daně

0,00

* přímé daně a poplatky

0,00

* půjčka

0,00

* dary

0,00

* rezervy

0,00

* penále

0,00

Rozdíl mezi zdroji a náklady:

262 533,12

Rozdíl bude použit v případě neposkytnutí či krácení dotace Min. Kultury

kryje náklady na chod sdružení po dobu prvních 3 měsíců roku 2002

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz