Výroční zpráva 2001

Zpráva o činnosti

  1. Úvod
  2. Sdružení uživatelů knihovního systému LANius SKAT vzniklo jako zájmové sdružení právnických osob ve smyslu zákona 47/1992 Sb. Hlavním předmětem činnosti Sdružení je vytváření, provozování, užívání a šíření souborného katalogu.

   Sdružení bylo založeno na ustavující schůzi dne 6. června 1996 v Olomouci 28 zástupci veřejných knihoven, které užívají systém LANius. Na této schůzi byli rovněž schváleny stanovy Sdružení a zvolena jeho sedmičlená rada. Poslední rada, revizní komise a změna stanov byla schválena v roce 2000. Od roku 2000 byl také diferencován členský příspěvek, a to - knihovny do 20.000 sv. ve výši 1.000,- Kč, knihovny nad 20.000 sv. ve výši 2.000,- Kč.

  3. Činnost v roce 2001
  4. Výroční schůze a jednání Rady –

   5. výroční schůze Sdružení se konala 23. května 2001 v Praze. Všichni obdrželi pozvánku i text výroční zprávy, který byl zpracován a schválen Radou.

   Rada se sešla kromě po výroční schůzi ještě 2x, a to 12.9.2001 v Seči a 12.3.2002 v Praze. Během roku byly případné potřeby a názory řešeny přes e-mail, popř. při celostátně svolaných akcích, což bylo značně rychlé, jednoduché a finančně nenáročné řešení.

   Základní činnost –

   budování souborného katalogu SKAT probíhá průběžně, se žádnými změnami se nepočítá. Pravidelně, což znamená 1x za čtvrt roku, je prováděna aktualizace ( únor, květen, srpen, listopad). Zpracování provádí 2 pracovnice, Alena Justinová a Martina Straková, celkem na 1,7 pracovního úvazku. Také ve zpracování souborného katalogu článků nedochází ke změnám. Představa do budoucna je taková, že SKAT bude zpracovávat pouze regionální periodika, ostatní se budou využívat z NK Praha. Ve zpracovávání autorit nebudeme dále pokračovat a budeme využívat tuto službu z NK Praha.

   Úkolem roku 2001 –

   bylo zajištění samostatných seminářů katalogizátorek pracujících se systémem LANius.

   Dva semináře byl zajištěny zvlášť pro začátečníky (rozdělené na Čechy a Moravu) odborně vedené p. Alenou Justinovou a PhDr. Danou Nalepovou. Zvlášť proběhl seminář pro pokročilé, kterého se zúčastnili katalogizátorky velkých knihoven – členů sdružení SKAT a špičkové pracovnice katalogizace NK. Semináře byly ryze pracovní a setkaly se s kladnou reakcí.

  5. Projekty
  6. Pro rok 2001 Sdružení vypracovalo 1 projekt –

   Zlepšení přístupu do souborného katalogu po síti Internet - tento projekt byl úspěšný a Sdružení získalo 90.000,- Kč. Na základě poskytnuté dotace byl nakoupen nový server IBM xSeries 200, INTEL Pentium III. 900 Mhz, 256 MB RAM, 36 GB HDD SCSI2, WINDOWS 2000 server + AVG 6.0 serverová varianta.

  7. Využití produktů Sdružení
  8. Souborný katalog SKAT je využíván především prostřednictvím sítě Internet. Na stránkách www.skat.cz jsou zpřístupněny kromě vlastního souborného katalogu knih, článků a autorit a všechny základní informace a aktuality o činnosti Sdružení. Je rovněž k dispozici stručný výtah v angličtině a němčině.

   Spolupráce s ostatními knihovnami se nezměnila.

  9. Stav členské základny a aktuální rozsah souborného katalogu

K 31.12.2001 mělo Sdružení 162 členů. Do SKAT je připojen fond naučné a regionální literatury ze 152 knihoven. Katalog obsahuje 183.298 titulů, tj. 1.897.039 svazků, 141.109 klíčových slov, 3.265.508 všech klíčových slov, a tzn. průměr 17.82 klíčového slova na l knihu.

2. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.12.2001

Sdružení uživatelů knihovního systému LANius jakožto nevýdělečná organizace účtující v soustavě jednoduchého účetnictví se řídí Opatřením MF čj. 281, 283/77 411/2000 ze dne 10.11.2000, které vstoupilo v platnost dne 1.1.2001.

Příjmy společnosti tvořily především členské příspěvky ve výši 293.000,- Kč a příjmy z prodeje CD-ROM Souborný katalog odborné literatury ve výši 3.459,- Kč. Úroky z vkladu na běžném účtu činily 1.167,18 Kč. Významnou položkou byla dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 90.000,- Kč pro projekt “Zlepšení přístupu do souborného katalogu po síti INTERNET”. Celkové příjmy za rok 2001 činily 387.626,18Kč.

Výdaje společnosti tvořily především výdaje spojené s kontrolou a úpravou dat ve výši 142.102,20 Kč, které formou fakturované služby prováděla paní Alena Justinová se slečnou Martinou Strakovou. Výdaje související s realizací projektu v celkové výši 130.363,- Kč (projekt kryl náklady na nákup serveru, softwaru a jeho oživení). Mzdy z dohody, ostatní materiál a provozní režie ve výši 51.486,- Kč. Celkové výdaje za rok 2001 činily 323.951,20 Kč.

Sdružení nemělo žádné pohledávky ani závazky jiným vůči subjektům.

Plánovaný rozpočet se podařilo ve výsledku splnit. Zůstatek finančních prostředků činil 263.308,10 Kč. Tyto peníze budou převedeny na počáteční zůstatky roku 2002 a poslouží k dalšímu financování Sdružení.

I nadále vzhledem k zanedbatelným příjmům z podnikatelské činnosti neodvádí Sdružení daň z příjmů.

Běžný účet je veden u Československé obchodní banky, a.s. v Táboře (původně IPB), jeho číslo je 109698879/0300 . Zároveň byly vedeny účty u České spořitelny, a.s. za účelem zúčtování poskytnuté dotace se státním rozpočtem.

Nedílnou součástí zprávy o hospodaření jsou následující přehledy:

 

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ k 31.12.2001

Pozn.

Prodej zboží, výrobků a služeb

3 459,00

Ostatní příjmy

0,00

Uzávěrková úprava příjmů

0,00

Příjmy zdanitelné celkem

3 459,00

Členské poplatky

293 000,00

Dotace

90 000,00

Úroky

1 167,18

Příjmy nezdanitelné

384 167,18

Nákup materiálů a zboží

22 717,50

Mzdy

8 000,00

Platby pojistného

0,00

Provozní režie

210 208,30

Uzávěrková úprava výdajů

-237466,8

viz.dole

Výdaje odečitatelné celkem:

3 459,00

HIM

80 000,00

Ostatní neodečitatelné výdaje

3 025,40

Výdaje neodečitatelné celkem:

83 025,40

Zisk/ztráta

0,00

Uzávěrková úprava výdajů:
Příjmy celkem

387 626,18

% zdaninelných příjmů k příjmům celkovým

1%

Výdaje celkem

323 951,20

1% z celkových nákladů (Daňově uznatelné náklady)

3 876,30

Výdaje odečitatelné celkem:

240 925,80

Uzávěrková úprava výdajů (výdaje odečitatelné celk.-3459)

-237 466,80

Daňově uznatelné výdaje max. do výše zdanitelných příjmů.

 

Výkaz o majetku a závazcích k 31.12.2001

AKTIVA CELKEM

556 779,02

Majetek

80 000,00

z toho nehmotný investiční majetek

0,00

z toho hmotný investiční majetek

80 000,00

Zásoby (včetně DHIM)

213 470,92

Pohledávky

0,00

Peníze a ceniny

7,90

Bankovní účty

263 300,20

Ostatní finanční majetek

0,00

PASIVA CELKEM

556 779,02

Závazky

0,00

Rezervy

0,00

Úvěry

0,00

Vlastní jmění

556 779,02

 

Plnění rozpočtu v Kč:

Skutečnost 2001

Plán 2001

 

ZDROJE

587 259,30

569 633,12

Minulé zdroje:

199 633,12

199 633,12

* počáteční zůstatky z BÚ

198 939,92

198 939,92

* počáteční zůstatky pokladny

693,20

693,20

Finanční výnosy:

91 167,18

93 000,00

* příjmy z dotací nezdaněných

90 000,00

90 000,00

* příjmy úroků z vkladů a depozit

1 167,18

3 000,00

Příjmy z podnikatelské činnosti

3 459,00

7 000,00

* příjmy z prodeje CD ROM

3 459,00

2 000,00

Přijaté členské příspěvky:

293 000,00

270 000,00

* právnických osob

293 000,00

270 000,00

NÁKLADY

323 951,20

307 100,00

Náklady na nákupy:

102 717,50

105 000,00

* kancelářské potřeby

3 354,50

3 000,00

* DKP

19 363,00

22 000,00

* HIM

80 000,00

80 000,00

Náklady na služby:

213 233,70

193 600,00

* poštovné

1 005,40

3 000,00

* služby provoz

16 380,00

15 600,00

* poplatky za vedení BÚ

2 149,50

5 000,00

* výroční schůze

5 525,40

10 000,00

*příprava dat CD ROM

630,00

1 000,00

* doména SKAT

840,00

1 000,00

*instalace a oživení

31 000,00

32 000,00

*Celkem kontrola a připojování dat

142 102,20

120 000,00

- z toho p. Straková

30 000,00

30 000,00

- z toho p. Justinová

112 102,20

90 000,00

*propagace

0,00

1 000,00

*ostatní

1 050,00

5 000,00

*školení (pronájem, lektoři, technika)

12 551,20

0,00

Osobní náklady:

8 000,00

8 500,00

* mzdy z dohody

8 000,00

8 500,00

* pojistné

0,00

0,00

Daňové náklady:

0,00

0,00

Ostatní náklady

0,00

0,00

Rozdíl mezi zdroji a náklady:

263 308,10

262 533,12

 

Plán 2002
ZDROJE

565 308,10

Minulé zdroje:

263 308,10

* počáteční zůstatky z BÚ

263 300,20

* počáteční zůstatky pokladny

7,90

Finanční výnosy:

1 000,00

* příjmy z dotací nezdaněných

0,00

* příjmy úroků z vkladů a depozit

1 000,00

Příjmy z podnikatelské činnosti

1 000,00

* příjmy z prodeje CD ROM

1 000,00

Přijaté členské příspěvky:

300 000,00

* právnických osob

300 000,00

NÁKLADY

303 530,00

Náklady na nákupy:

9 000,00

* kancelářské potřeby

4 000,00

* DKP

5 000,00

* HIM

0,00

Náklady na služby:

294 530,00

* poštovné

3 000,00

* služby provoz

16 380,00

* poplatky za vedení BÚ

3 000,00

* výroční schůze

10 000,00

*příprava dat CD ROM

1 000,00

* doména Skat

1 000,00

*Celkem kontrola a připojování dat

234150.00

- z toho p. Straková

84 000,00

- z toho p. Justinová

150 150,00

*služby v oblasti administrativní správy

10 000,00

*propagace

1 000,00

*školení (pronájem, lektoři, technika)

10 000,00

*ostatní

5 000,00

Osobní náklady:

0,00

* mzdy z dohody

0,00

* pojistné

0,00

Daňové náklady:

0,00

* nepřímé daně

0,00

* přímé daně a poplatky

0,00

Ostatní náklady

0,00

* půjčka

0,00

* dary

0,00

* rezervy

0,00

* penále

0,00

Rozdíl mezi zdroji a náklady:

+ 261 778,10

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz