Výroční zpráva 2002

Sdružení uživatelů knihovnického systému LANius za rok 2002

Z P R Á V A O Č I N N O S T I

1. Úvod –

Sdružení uživatelů knihovního systému LANius SKAT je zájmové sdružení právnických osob ve smyslu zákona 47/1992 Sb. Hlavním předmětem činnosti Sdružení je vytváření, provozování, užívání a šíření souborného katalogu.

Založeno bylo dne 6. června 1996 v Olomouci, byly rovněž schváleny stanovy Sdružení a zvolena jeho sedmičlená rada. Poslední rada a revizní komise byla schválena v roce 2002. Od roku 2000 je diferencován členský příspěvek, a to - knihovny do 20.000 sv. ve výši 1.000,- Kč, větší ve výši 2.000,- Kč.

2. Činnost v roce 2002 -

Výroční schůze a jednání Rady –

6. výroční schůze Sdružení se konala 10. dubna 2002 v Praze. Všichni obdrželi pozvánku i text výroční zprávy, který byl zpracován a schválen Radou.

Rada se sešla 1x, a to 13.3.2003 v Praze. Během roku byly případné potřeby a názory řešeny přes e-mail, což bylo značně rychlé, jednoduché a finančně nenáročné řešení.

 

Základní činnost –

Vycházela z vymezených úkolů. Budování souborného katalogu SKAT probíhá průběžně, se žádnými změnami se nepočítá. Pravidelně, což znamená 1x za čtvrt roku, je prováděna aktualizace ( únor, květen, srpen, listopad).

Zpracování provádí smluvně: Alena Justinová a Martina Straková. Také ve zpracování souborného katalogu článků nedochází ke změnám. V dalším období SKAT bude zpracovávat hlavně regionální periodika, ostatní se budou využívat z NK Praha. Na dalším postupu se domluví členové při valné hromadě.

Ve zpracovávání autorit nebudeme dále pokračovat a budeme využívat tuto službu z NK Praha.

 

Z průběžné činnosti sdružení vzešly tyto úkoly –

1/ připojení SKATu knih do JIB

2/ školení MARC 21,

ad 1/ viz projekty,

 

ad 2/ od školení bylo upuštěno, protože ani sama NK koncem září neznala řešení, jak s MARC 21 dál postupovat.

Bylo navrženo další školení AACR2, ale nebylo do konce roku realizováno, vzhledem k nedostatku informací o požadavcích.

 

3. Projekty –

  Pro rok 2002 Sdružení vypracovalo 1 projekt –

  Zpřístupnění souborného katalogu SKAT prostřednictvím Jednotné informační brány - nárokováno bylo 147.000,- Kč, získali jsme 125.000,- Kč. Projekt byl úspěšně dokončen, 26.11.2002 byl SKAT knih integrován do JIB.

  Jedná se o nejdůležitější akci a velký úspěch sdružení v loňském roce.

  Informace lze hledat na adrese www.jib.cz.

 1. Využití produktů Sdružení –

 2. Souborný katalog SKAT je využíván především prostřednictvím sítě Internet. Na stránkách www.skat.cz jsou zpřístupněny kromě vlastního souborného katalogu knih, článků a autorit i všechny základní informace a aktuality o činnosti Sdružení. Je rovněž k dispozici stručný výtah v angličtině a němčině.

  Spolupráce s ostatními knihovnami se nezměnila.

 3. Stav členské základny –

K 31.12.2002 mělo Sdružení 168 členů, což je o 8 více než v roce 2001. Do SKAT je připojen fond naučné a regionální literatury ze 158 knihoven. Katalog obsahuje 195.008 titulů, tj.1,997.039 svazků, 147.029 klíčových slov, 3,447.591 všech klíčových slov, a tzn. průměr 17,68 klíčového slova na l knihu.

  

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.12.2002

 

Příjmy společnosti tvořily především členské příspěvky ve výši 305.000,- Kč. Úroky z vkladu na běžném účtu činily 1.528,82 Kč. Významnou položkou byla dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 125.000,- Kč pro projekt “Zpřístupnění souborného katalogu SKAT prostřednictvím JIB”. Celkové příjmy za rok 2002 činily 431.528,82 Kč.

Výdaje společnosti tvořily především výdaje spojené s kontrolou a úpravou dat ve výši 233.150,-Kč, které formou fakturované služby prováděla paní Alena Justinová se slečnou Martinou Strakovou. Výdaje související s realizací projektu v celkové výši 209.000,- Kč (projekt kryl náklady na Z serveru, datový interface a jeho oživení). Ostatní materiál a provozní režie ve výši 40.939,60,- Kč. Celkové výdaje za rok 2002 činily 483.089,60 Kč.

Celková ztráta za rok 2002 činila -51 560,78,-Kč. Vyrovnaný rozpočet se nepodařilo splnit vzhledem k neplánované žádosti o dotaci.

Zůstatek finančních prostředků činil 211 747,32 Kč. Tyto peníze budou převedeny na počáteční zůstatky roku 2003 a poslouží k dalšímu financování Sdružení.

Sdružení nemělo žádné pohledávky ani závazky jiným vůči subjektům.

Sdružení neodvádí žádnou daň z příjmů – nemá žádné příjmy plynoucí z podnikatelské činnosti.

Běžný účet je veden u Československé obchodní banky, a.s. v Táboře, jeho číslo je 109698879/0300. Zároveň byly vedeny účty u České spořitelny, a.s. za účelem zúčtování poskytnuté dotace se státním rozpočtem.

 Nedílnou součástí zprávy o hospodaření jsou následující přehledy:

 

 

 

Výkaz příjmů a výdajů k 31.12.2002

Prodej zboží, výrobků a služeb

0,00

Ostatní příjmy

0,00

Uzávěrková úprava příjmů

0,00

Příjmy zdanitelné celkem

0,00

Členské poplatky

305 000,00

Dotace

125 000,00

Úroky

1 528,82

Příjmy nezdanitelné

431 528,82

Nákup materiálů a zboží

13 124,40

Mzdy

0,00

Platby pojistného

0,00

Provozní režie

258 280,20

Uzávěrková úprava výdajů

-271 404,60

Výdaje odečitatelné celkem:

0,00

NHIM

209 000,00

Ostatní neodečitatelné výdaje

274 089,60

Výdaje neodečitatelné celkem:

483 089,60

Zisk/ztráta

-51 560,78

Pozn.:

Uzávěrková úprava výdajů:

Vzhledem k tomu, že sdružení nedosáhlo žádných zdanitelných příjmů, celá částka odečitatelných výdajů byla přesunuta do výdajů neodečitatelných.

Výkaz o majetku a závazcích k 31.12.2002

AKTIVA CELKEM

426 773,27

Majetek

196 750,00

z toho nehmotný investiční majetek

156 750,00

z toho hmotný investiční majetek

40 000,00

Zásoby (včetně DHIM)

18 275,95

Pohledávky

0,00

Peníze a ceniny

2 318,90

Bankovní účty

209 428,42

Ostatní finanční majetek

0,00

PASIVA CELKEM

426 773,27

Závazky

0,00

Rezervy

0,00

Úvěry

0,00

Vlastní jmění

426 773,27

 

Plnění rozpočtu v Kč:

Plán 2002

Skutečnost 2002

ZDROJE

565 308,10

694 836,92

Minulé zdroje:

263 308,10

263 308,10

* počáteční zůstatky z BÚ

263 300,20

263 300,20

* počáteční zůstatky pokladny

7,90

7,90

Finanční výnosy:

1 000,00

126 528,82

* příjmy z dotací nezdaněných

0,00

125 000,00

* příjmy úroků z vkladů a depozit

1 000,00

1 528,82

Příjmy z podnikatelské činnosti

1 000,00

0,00

* příjmy z prodeje CD ROM

1 000,00

0,00

Přijaté členské příspěvky:

300 000,00

305 000,00

* právnických osob

300 000,00

305 000,00

NÁKLADY

303 530,00

483 089,60

Náklady na nákupy:

9 000,00

222 124,40

* kancelářské potřeby

4 000,00

1 558,80

* DHIM

5 000,00

11 565,60

*NIM

0,00

209 000,00

Náklady na služby:

294 530,00

260 965,20

* poštovné

3 000,00

1 341,60

* služby provoz

16 380,00

0,00

* poplatky za vedení BÚ

3 000,00

2 297,00

* výroční schůze

10 000,00

6 136,60

*příprava dat CD ROM

1 000,00

0,00

* doména Skat

1 000,00

840,00

*Celkem kontrola a připojování dat

0,00

233 150,00

- z toho Straková

84 000,00

83 000,00

- z toho Justinová

150 150,00

150 150,00

*služby v oblasti administ. správy

10 000,00

11 000,00

*propagace

1 000,00

0,00

*školení (pronájem,lektoři, technika)

10 000,00

0,00

*ostatní

5 000,00

6 200,00

Osobní náklady:

0,00

0,00

* mzdy z dohody

0,00

0,00

Daňové náklady:

0,00

0,00

* nepřímé daně

0,00

0,00

* přímé daně a poplatky

0,00

0,00

Ostatní náklady

0,00

0,00

* Ostatní náklady

0,00

0,00

Rozdíl mezi zdroji a náklady:

261 778,10

211 747,32

Plán na rok 2002 nepočítal s žádostí na Min. kultury o Z.3950. Tyto příjmy a výdaje nebyly do plánovaného rozpočtu započteny. Realizací této nákladné akce došlo k snížení plánovaného zůstatku zdrojů.

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz