Výroční zpráva 2003

Zpráva o činnosti

1. Úvod

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius SKAT je zájmové sdružení právnických osob ve smyslu zákona 47/1992 Sb. Hlavním předmětem činnosti Sdružení je vytváření, provozování, užívání a šíření souborného katalogu.

Založeno bylo dne 6. června 1996 v Olomouci, byly schváleny stanovy Sdružení a zvolena jeho sedmičlenná rada. Volby současné rady a revizní komise proběhly v roce 2002. Stále je platný diferencovaný členský příspěvek, a to - knihovny do 20.000 sv. ve výši 1.000,- Kč, nad 20.000 sv. ve výši 2.000,- Kč.

2. Činnost v roce 2003

Výroční schůze a jednání Rady –
7. výroční schůze Sdružení se konala 24. dubna 2003 v Národní knihovně (dále jen NK) v Praze. Všichni členové obdrželi pozvánku i text výroční zprávy, který byl zpracován a schválen Radou.

Rada se sešla 1x, a to 13.3.2003 v Praze. Během roku byly případné potřeby a názory řešeny přes e-mail, což se ukazuje jako časově a finančně nejschůdnější řešení.

Základní činnost –
pokračovala ve stanovených úkolech. Budování souborného katalogu SKAT probíhá průběžně, se žádnými změnami se nepočítá. Pravidelně, což znamená 1x za čtvrt roku, je prováděna aktualizace ( únor, květen, srpen, listopad). Katalog obsahuje 216.314 titulů, tj.2,243.579 svazků, 163.039 klíčových slov, 3,892.161 všech klíčových slov, a tzn. průměr 17,99 klíčového slova na l knihu.

Zpracování formou externí placené služby provádí Alena Justinová a Martina Straková, od října 2003 i Iva Pokorná, která nahradila Martinu Strakovou.

Nadále se zpracovává souborný katalog článků ANSKAT, od listopadu 2003 jsou články přebírány i od knihoven, které pracují v AKS Clavius. Stále platí, že knihovny zpracovávají převážně regionální periodika. Všechny knihovny byly seznámeny se současným stavem a potřebami, tzn. že dostaly seznam časopisů, které zpracovává NK. Druhý seznam obsahuje periodika, která naopak NK nezpracovává a má zájem o ně a jejich doplnění do svých databází. Na zpřístupnění databáze článků byla podána žádost o dotaci (viz. projekty).

Ke konci r. 2003 byl celkový počet titulů periodik v ANSKAT - 348, počet jednotlivých článků - 329.113, počet klíčových slov ve slovníku - 127.716, celkový počet klíčových slov 2,462.748 a průměrný počet klíčových slov na 1 záznam byl - 7,48.

Úkoly pro rok 2003 –

1/ připojení ANSKATu do JIB - viz projekty
2/ školení - byl zájem o AACR2+Lanius, AACR2+Clavius (menší počet), AV média, autority, elektronické zdroje.
Školení bylo plánováno na podzim. Tento termín jsme organizačně nezvládli a školení byla provedena na začátku letošního roku. Šlo o školení AV média a elektronické zdroje 24.2.2004 v Prostějově (kromě problémů katalogizace AV médií se řešilo i nastavení modulu dle nové smlouvy se správci autorských práv), AACR2+Lanius "Konkrétní problémy při katalogizaci monografií" 2.3.2004 v Jihlavě a Praktické problémy při zpracování autoritních záznamů 1.4.2004 v NK Praha.

Na základě reakcí účastníků lze konstatovat, že rozložení vzdělávání do knihoven, které jsou spádové a mají k tomu vytvořené podmínky, jsou efektivní. Kromě rozšíření základních vědomostí, vzájemné výměny zkušeností, přináší také možnost osobních kontaktů, které jsou využívány při drobných nejasnostech nejen při katalogizaci. Doporučujeme nadále v těchto aktivitách pokračovat.

Všechna školení byla hojně navštívena a průběh splnil očekávání většiny účastníků.

Projekty –

    pro rok 2003 Sdružení nepodávalo žádný projekt. Další byl podán až v letošním roce. Jde o projekt -Zpřístupnění databáze článků ANSKAT prostřednictvím Jednotné informační brány. Tento projekt navazuje na původní projekt z roku 1998, ve kterém Sdružení SKAT realizovalo základ souborného katalogu článků na bázi 6. modulu systému LANius. Nový projekt počítá s převodem celé rozsáhlé databáze do moderního prostředí libovolného MARC formátu a následné napojení na JIB.

  1. Využití produktů Sdružení –

  2. Souborný katalog SKAT je využíván především prostřednictvím sítě Internet, ať na vlastních webových stránkách nebo na stránce Jednotné informační brány http://www.jib.cz. Na stránkách www.skat.cz jsou zpřístupněny kromě vlastního souborného katalogu knih, článků a autorit i všechny základní informace a aktuality o činnosti Sdružení. Je rovněž k dispozici stručný výtah v angličtině a němčině.

    Spolupráce s ostatními knihovnami se nezměnila.

  3. Stav členské základny –
    K 31.12.2003 mělo Sdružení 180 členů, což je o 12 více než v roce 2002. Do SKAT je připojen fond naučné a regionální literatury ze 164 knihoven (o 6 více než v roce 2002).

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.12.2003

Příjmy společnosti tvořily především členské příspěvky ve výši 324.000,- Kč. Úroky z vkladu na běžném účtu činily 612,42 Kč. Celkové příjmy za rok 2003 324.612,42 Kč.

Výdaje společnosti tvořily především výdaje spojené s kontrolou a úpravou dat ve výši 231.550,-Kč, které formou fakturované služby prováděla paní Alena Justinová, Iva Pokorná a slečna Martina Straková. Spolupráce se slečnou Strakovou byla ukončena a místo ní spolupracujeme s paní Mgr. Pokornou. Ostatní materiál a provozní režie ve výši 44.804,- Kč. Celkové výdaje za rok 2003 činily 276.354,- Kč.

Celkový zisk za rok 2003 činil 48.258,42Kč. Přijetím nových členů a úsporám ve výdajích došlo ke zvýšení plánovaných zdrojů.

Zůstatek finančních prostředků činil 260.005,74 Kč. Tyto peníze budou převedeny na počáteční zůstatky roku 2004 a poslouží k dalšímu financování Sdružení.

Sdružení nemělo žádné pohledávky, závazky činily 10.000,-Kč a jsou v současné době již vyrovnány.

Sdružení neodvádí žádnou daň z příjmů – nemá žádné příjmy plynoucí z podnikatelské činnosti.

Běžný účet je veden u Československé obchodní banky, a.s. v Táboře, jeho číslo je 109698879/0300. Zároveň byly vedeny účty u České spořitelny, a.s. za účelem zúčtování poskytnuté dotace se státním rozpočtem s nulovým pohybem.

Nedílnou součástí zprávy o hospodaření jsou následující přehledy:

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ k 31.12.2003
Prodej zboží, výrobků a služeb

0,00

Ostatní příjmy

0,00

Uzávěrková úprava příjmů

0,00

Příjmy zdanitelné celkem

0,00

Členské poplatky

324 000,00

Dotace

0,00

Úroky

612,42

Příjmy nezdanitelné

324 612,42

Nákup materiálů a zboží

2 253,10

Mzdy

0,00

Platby pojistného

0,00

Provozní režie

274 100,90

Uzávěrková úprava výdajů

-276 354,00

Výdaje odečitatelné celkem:

0,00

NHIM

0,00

Ostatní neodečitatelné výdaje

276 354,00

Výdaje neodečitatelné celkem:

276 354,00

Zisk/ztráta

48 258,42

Výkaz o majetku a závazcích k 31.12.2003

AKTIVA CELKEM

403 709,74

Majetek

124 500,00

z toho nehmotný investiční majetek

104 500,00

z toho hmotný investiční majetek

20 000,00

Zásoby (včetně DHIM)

19 204,00

Pohledávky

0,00

Peníze a ceniny

1 242,00

Bankovní účty

258 763,74

Ostatní finanční majetek

0,00

PASIVA CELKEM

403 709,74

Závazky

10 000,00

Rezervy

0,00

Úvěry

0,00

Vlastní jmění

393 709,74

 

Plnění rozpočtu v Kč:

Plán 2003

Skutečnost 2003

ZDROJE

513 747,32

536 359,74

Minulé zdroje:

211 747,32

211 747,32

* počáteční zůstatky z BÚ

209 428,42

209 428,42

* počáteční zůstatky pokladny

2 318,90

2 318,90

Finanční výnosy:

1 000,00

612,42

* příjmy z dotací nezdaněných

0,00

0,00

* příjmy úroků z vkladů a depozit

1 000,00

612,42

Příjmy z podnikatelské činnosti

1 000,00

0,00

* příležitostné příjmy

1 000,00

0,00

Přijaté členské příspěvky:

300 000,00

324 000,00

* právnických osob

300 000,00

324 000,00

NÁKLADY

307 370,00

276 354,00

Náklady na nákupy:

3 000,00

2 253,10

* kancelářské potřeby

3 000,00

2 253,10

* DHIM

0,00

0,00

*NIM a HIM

0,00

0,00

Náklady na služby:

294 370,00

274 100,90

* poštovné

2 000,00

1 869,30

* služby údržba dat

24 570,00

24 570,00

* poplatky za vedení BÚ

3 000,00

2 572,00

* výroční schůze

10 000,00

2 699,50

* doména Skat

1 000,00

840,00

*Celkem kontrola a připojování dat

247 800,00

231 550,00

- z toho Straková

84 000,00

51 500,00

- z toho Justinová

163 800,00

163 800,00

- z toho Pokorná

0,00

16 250,00

*služby administ. Správy, web

0,00

10 000,00

*propagace

1 000,00

0,00

*školení (pronájem,lektoři, technika)

0,00

0,00

*ostatní

5 000,00

0,10

Osobní náklady:

10 000,00

0,00

* mzdy z dohody

10 000,00

0,00

* pojistné

0,00

0,00

Daňové náklady:

0,00

0,00

* nepřímé daně

0,00

0,00

* přímé daně a poplatky

0,00

0,00

Ostatní náklady

0,00

0,00

* půjčka

0,00

0,00

* dary

0,00

0,00

* rezervy

0,00

0,00

* penále

0,00

0,00

Rozdíl mezi zdroji a náklady:

206 377,32

260 005,74

 

Plánovaný rozpočet 2004

ZDROJE

771 505.74

Minulé zdroje:
* počáteční zůstatky z BÚ

258 763.74

* počáteční zůstatky pokladny

1 242.00

Finanční výnosy:
* příjmy z dotací nezdaněných VISK

180 000.00

* příjmy úroků z vkladů a depozit

500.00

Příjmy z podnikatelské činnosti
* příležitostné příjmy

1 000.00

Přijaté členské příspěvky:
* právnických osob

330 000.00

NÁKLADY

612 368.00

Náklady na nákupy:
* kancelářské potřeby

3 000.00

* DHIM, datový interface Anskat VISK

55 000.00

* DHIM, Win2003 select VISK

10 000.00

* SW podvojné účetnictví Pohoda

9 400.00

* HIM Server IBM VISK

140 000.00

Náklady na služby:
* poštovné

2 000.00

* služby údržba dat, provoz LANius

8 568.00

* poplatky za vedení BÚ

3 000.00

* výroční schůze

10 000.00

* doména Skat

1 000.00

*Celkem kontrola a připojování dat
- z toho Pokorná

66 000.00

- z toho Justinová

174 400.00

* služby administrat. správy

12 000.00

* propagace

1 000.00

* nová podoba webu

20 000.00

* Konverze databáze ANSKAT VISK

30 000.00

* Úprava technologie SW ANISH VISK

20 000.00

* Konfigurace interface a Z39.50 VISK

15 000.00

* Šmídová údržba článků z 2003

10 000.00

* Šmídová údržba článků z 2004

10 000.00

* Školení

10 000.00

Osobní náklady:
* mzdy z dohody

2 000.00

* pojistné
Daňové náklady:
Ostatní náklady
* dary
* penále
Rozdíl mezi zdroji a náklady:

159 137.74

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz