Výroční zpráva 2004

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius, 390 01 Tábor, Jiráskova 1775
Tel.381/251715, IČO 65018826, www.skat.cz, e-mail:info@skat.cz

 1. Z p r á v a  o  č i n n o s t i
 1. Úvod
 2. Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius SKAT je zájmové sdružení právnických osob ve smyslu zákona 47/1992 Sb. Hlavním předmětem činnosti Sdružení je vytváření, provozování, užívání a šíření souborného katalogu.

  Založeno bylo dne 6. června 1996 v Olomouci, byly rovněž schváleny stanovy Sdružení a zvolena jeho sedmičlenná rada. Poslední rada a revizní komise byla schválena v roce 2004. Od roku 2000 je diferencován členský příspěvek takto: knihovny do 20 tis. sv. ve výši 1.000,- Kč, knihovny nad 20 tis. sv. ve výši 2.000,- Kč.

 3. Činnost v roce 2004
  1. Výroční schůze a jednání Rady
  2. 8. výroční schůze Sdružení se konala 27. dubna 2004 v Praze. Všichni obdrželi pozvánku i text výroční zprávy, který byl zpracován a schválen Radou. Na výroční schůzi byla zvolena v souladu se stanovami nová rada a revizní komise.

   Rada se sešla 3x, a to 23.3.2004 v Praze, 27.4.2004 v Praze (bezprostředně po výroční schůzi k volbě nové předsedkyně a místopředsedy rady) a 23.9.2004 v Táboře. Aktuální úkoly byly řešeny prostřednictvím elektronické pošty.

  3. Základní činnost
  4. Vycházela ze  stanovených úkolů. Budování souborného katalogu SKAT probíhá průběžně, se žádnými změnami se nepočítá. Pravidelně, což znamená 1x za čtvrt roku, je prováděna aktualizace (únor, květen, srpen, listopad). Katalog obsahuje 234.248 titulů, tj. 1.902.233 svazků, 184286 klíčových slov ve slovníku, 4.241.191 všech klíčových slov, tzn. průměr 18 klíčových slov na titul knihy.

   Zpracování provádějí formou externí placené služby Alena Justinová a Iva Pokorná.

   Pokračuje zpracování souborného katalogu článků ANSKAT. Kooperuje 42 knihoven zpracovávajících především regionální periodika. Ke konci roku 2004 byl celkový počet titulů periodik v ANSKAT 421 z toho aktuálně doplňovaných 296, počet jednotlivých článků je 360.015, počet klíčových slov ve slovníku 136.011, celkový počet klíčových slov 2.546.555 a průměrný počet klíčových slov na jeden záznam je cca 7.

  5. Úkoly roku 2004

Do konce 1. čtvrtletí roku 2004 proběhla školení, která byla původně plánována na rok 2003:

Další školení proběhla podle požadavků členů SKAT takto:

Na základě ohlasu účastníků školení doporučuje rada v jejich organizaci pokračovat i v r.2005.
Prozatím nebyly vytvořeny nové webové stránky Sdružení, proběhla pouze přípravná fáze (mapování finančních požadavků firem), prostředky plánované na tento úkol jsou převedeny do dalšího roku.

 1. Projekty
 2. Pro rok 2004 Sdružení podalo 1 projekt v programu VISK 3 - Zpřístupnění databáze článků ANSKAT prostřednictvím Jednotné informační brány - nárokováno bylo 180.000,- Kč, získali jsme 180.000,- Kč. Projekt byl úspěšně dokončen, v prosinci 2004 a v lednu 2005 byl SKAT knih integrován do JIB.
  Jedná se o nejdůležitější akci a velký úspěch sdružení v loňském roce.
  Informace lze hledat na adrese www.jib.cz.

 3. Využití produktů Sdružení
 4. Souborný katalog SKAT je využíván především prostřednictvím sítě Internet na vlastních webových stránkách www.skat.cz nebo na stránkách Jednotné informační brány http://www.jib.cz. Na stránkách Sdružení jsou zpřístupněny kromě vlastního souborného katalogu knih, článků a autorit i všechny základní informace a aktuality o činnosti Sdružení.
  V roce 2004 jsou zde dostupné ke stažení vzorové projekty grantového programu MK ČR - VISK 3. Je rovněž k dispozici stručný výtah v angličtině a němčině.
  Spolupráce s ostatními knihovnami se nezměnila.

 5. Stav členské základny

K 31.12.2004 mělo Sdružení 188 členů, což je o 8 více než v roce 2003. Do SKAT je připojen fond naučné a regionální literatury ze 178 knihoven. Na tvorbě databáze článků ANSKAT spolupracuje 42 knihoven.

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.12.2004

Příjmy společnosti tvořily členské příspěvky ve výši 336.000,- Kč, poskytnutá dotace MKČR ve výši 180.000,-Kč v rámci projektu “Zpřístupnění databáze článků ANSKAT prostřednictvím Jednotné informační brány” a úroky z vkladu na běžném účtu 266,32 Kč. Celkové příjmy za rok 2004 činily 516.266,30Kč.

Výdaje společnosti byly především ovlivněny realizací výše uvedeného projektu. Náklady na připojení databáze článků ANSKAT činily 273.590,-Kč. Sdružení krylo z vlastních zdrojů 34,2% celkových nákladů na projekt.

Další výdaje byly spojeny především s kontrolou a úpravou dat ve výši 220.600,-Kč, které formou fakturované služby prováděla paní Alena Justinová a Iva Pokorná. Ostatní materiál a provozní režie ve výši 59.823,50,- Kč. Celkové výdaje za rok 2003 činily 554.013,50,- Kč.

Celková ztráta za rok 2004 činila -37.787,20Kč, a byla kryta ze zisků předchozích let.

Zůstatek finančních prostředků činil 222.258,56 Kč. Tyto peníze budou převedeny na počáteční zůstatky roku 2005 a poslouží k dalšímu financování Sdružení.

Sdružení eviduje přeplatek u Finančního úřadu v Táboře ve výši 300,-Kč (pohledávka). Závazky činily 9.964,-Kč a jsou v současné době již vyrovnány.

Sdružení neodvádí žádnou daň z příjmů – nemá žádné příjmy plynoucí z podnikatelské činnosti.

Běžný účet je veden u Československé obchodní banky, a.s. v Táboře, jeho číslo je 109698879/0300. Zároveň byly vedeny účty u České spořitelny, a.s. a České národní banky za účelem zúčtování poskytnuté dotace se státním rozpočtem.

Nedílnou součástí zprávy o hospodaření jsou následující přehledy:

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ k 31.12.2004
Prodej zboží, výrobků a služeb

0,00

Ostatní příjmy

0,00

Uzávěrková úprava příjmů

0,00

Příjmy zdanitelné celkem

0,00

Členské poplatky

336 000,00

Dotace

180 000,00

Úroky

266,32

Příjmy nezdanitelné

516 266,32

Nákup materiálů a zboží

64 563,00

Mzdy

10000,00

Platby pojistného

0,00

Provozní režie

335 157,90

Uzávěrková úprava výdajů

-410 220,00

Výdaje odečitatelné celkem:

0,00

NHIM

140 000,00

Ostatní neodečitatelné výdaje

414 013,50

Výdaje neodečitatelné celkem:

554 013,50

Zisk/ztráta

-37 747,18

 

Výkaz o majetku a závazcích k 31.12.2004

AKTIVA CELKEM

454 014,06

Majetek

157 250,00

z toho nehmotný investiční majetek

52 250,00

z toho hmotný investiční majetek

105 000,00

Zásoby (včetně DHIM)

74 205,50

Pohledávky

300,00

Peníze a ceniny

776,50

Bankovní účty

221 482,06

Ostatní finanční majetek

0,00

PASIVA CELKEM

403 709,74

Závazky

9 964,00

Rezervy

0,00

Úvěry

0,00

Vlastní jmění

444 050,06

 

Plnění rozpočtu v Kč:

Plán 2004

Skutečnost 2004

ZDROJE

771 505,74

776 272,06

Minulé zdroje:

260 005,74

260 005,74

* počáteční zůstatky z BÚ

258 763,74

258 763,74

* počáteční zůstatky pokladny

1242

1242

Finanční výnosy:

180 500

180 266,32

* příjmy z dotací nezdaněných

180 000

180 000

* příjmy úroků z vkladů a depozit

500

266,32

Příjmy z podnikatelské činnosti

1 000

0

* příležitostné příjmy

1 000

0

Přijaté členské příspěvky:

330 000

336 000

* právnických osob

330 000

336 000

NÁKLADY

612 368

554 013,50

Náklady na nákupy:

217 400

205 783

* kancelářské potřeby

3000

1990

* DHIM

74 400

63 793

*NIM a HIM

140 000

140 000

Náklady na služby:

392 968

337 430,50

* poštovné

2 000

1 482

* služby údržba dat

8 568

9 996

* poplatky za vedení BÚ

3 000

3 025

* výroční schůze

10 000

3 179

* doména Skat

1 000

1 578

*Celkem kontrola a připojování dat

240 400

220 600

- z toho Justinová

174 400

160 100

- z toho Pokorná

66 000

60 500

*služby administ. Správy, web

12 000

12 000

*propagace

1 000

0

* Úprava Webu

20 000

0

*školení (pronájem,lektoři, technika)

10 000

6 073

*Údržba článků

20.000

10 000

*VISK – konverze, úprava, nastavení ANSKAT

65 000

65 000

Osobní náklady:

10 500

* mzdy z dohody

2000

10 500

* pojistné

0

Daňové náklady:

0

* nepřímé daně

0

* přímé daně a poplatky

0

Ostatní náklady

0

* půjčka

0

* dary

0

* rezervy

0

* penále

0

Rozdíl mezi zdroji a náklady:

159 137,74

222 258,56

 

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz