Výroční zpráva 2005

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius, 390 01 Tábor, Jiráskova 1775
Tel.381/251715, IČO 65018826, www.skat.cz, e-mail:info@skat.cz

 

Zpráva o činnosti

1.         Úvod

       Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius SKAT je zájmové sdružení právnických osob ve smyslu zákona 47/1992 Sb. Hlavním předmětem činnosti Sdružení je vytváření, provozování, užívání a šíření souborného katalogu. Založeno bylo dne 6. června 1996 v Olomouci, byly rovněž schváleny stanovy Sdružení a zvolena jeho sedmičlenná rada. Poslední rada a revizní komise byla schválena v roce 2004. Od roku 2000 je diferencován členský příspěvek takto: knihovny do 20 tis. sv. ve výši 1.000,- Kč, knihovny nad 20 tis. sv. ve výši 2.000,- Kč.

 2.         Činnost v roce 2005

 2.1    Výroční schůze a jednání Rady

9. výroční schůze Sdružení se konala 5. května 2005 v Praze. Všichni obdrželi pozvánku i text výroční zprávy, který byl zpracován a schválen Radou. Rada se sešla 1x, a to 20.4.2005 v Praze - k přípravě výroční schůze. Aktuální úkoly byly řešeny prostřednictvím elektronické pošty – tvorba nových webových stránek, schválení odměn pro lektory a schválení nákupu nového software pro SKAT.

 2.2    Základní činnost

Vycházela ze  stanovených úkolů. Budování souborného katalogu SKAT probíhá průběžně, se žádnými změnami se nepočítá. Pravidelně, což znamená 1x za čtvrt roku, je prováděna aktualizace (únor, květen, srpen, listopad). Katalog obsahuje 253.894 titulů, tj. 2.843.001 svazek, 201620 klíčových slov ve slovníku, 4.722.350 všech klíčových slov, tzn. průměr 18 klíčových slov na titul knihy. Zpracování provádějí formou externí placené služby Alena Justinová a Iva Pokorná. Pokračuje zpracování souborného katalogu článků ANSKAT. Kooperuje 41 knihovna, zpracovávajících především regionální periodika. Ke konci roku 2005 byl celkový počet titulů periodik v ANSKAT 421, z toho aktuálně doplňovaných 396, počet jednotlivých článků je 371.100, počet klíčových slov ve slovníku 154.885, celkový počet klíčových slov 3.002.114 a průměrný počet klíčových slov na jeden záznam je cca 8.

2.3    Úkoly roku 2005

Podle požadavku členů proběhla tři školení:

   Byly vytvořeny nové webové stránky Sdružení SKAT. Rada pověřila výběrem firmy a dalším jednáním členy z Tábora – A. Otrubovou a J. Šilhu. Bylo osloveno 7 firem z Tábora a okolí, na výzvu reagovalo 5 z nich. Nabídky posuzovala pracovní skupina ve složení: členové rady SKAT A. Otrubová a J. Šilha, pracovníci firmy LANius I. Černý a S. Bambula. Po prvním kole hodnocení postoupila do užšího výběru firma BlueCube.cz a Martin Strnad. Zápis z výběru dodavatele je k dispozici, členům Rady byl zaslán 19.7. Nabídky byly obsahově srovnatelné, proto rozhodla při výběru firmy nižší nabízená cena - pro zhotovení nového webu sdružení SKAT byla vybrána firma BlueCube.cz. O postupu prací byli členové Rady informováni.

 2. 4 Využití produktů Sdružení

Souborný katalog SKAT je využíván především prostřednictvím sítě Internet na vlastních webových stránkách www.skat.cz  nebo na stránkách Jednotné informační brány http://www.jib.cz. Na stránkách Sdružení jsou zpřístupněny kromě vlastního souborného katalogu knih, článků a autorit i všechny základní informace a aktuality o činnosti Sdružení. Od roku 2004 jsou zde dostupné ke stažení vzorové projekty grantového programu MK ČR - VISK 3.  Je rovněž k dispozici stručný výtah v angličtině a němčině. Spolupráce s ostatními knihovnami se nezměnila.

 

 3.         Stav členské základny

K 31.12.2005 mělo Sdružení 191 členů, což je o 3 více než v roce 2004. Do SKAT je připojen fond naučné a regionální literatury ze 183 knihoven. Na tvorbě databáze článků ANSKAT spolupracuje 41 knihoven.

 

Zpráva o hospodaření

   Příjmy sdružení tvořily členské příspěvky ve výši 340.000,- Kč a úroky z vkladu na běžném účtu 202,39 Kč. Celkové příjmy za rok 2005 činily 340.202,39Kč.
   Největší výdaje byly spojeny s kontrolou a úpravou dat ve výši 243.900,-Kč, které formou fakturované služby prováděla paní Alena Justinová a paní Iva Pokorná. Podařilo se realizovat záměr změny grafické podoby webových stránek za 12.000,-Kč. V lednu proběhlo konečné nastavení serveru zakoupeného na podzim roku 2004. Provozní režii mimo jiné tvořily náklady na: školení, na poštovné, na poplatky za vedení účtu, na výroční členskou schůzi. Celkové výdaje za rok 2005 činily 312.730,96 Kč.
   Celkový zisk za rok 2005 činil 27.471,43Kč. Celkově sdružení oproti plánovanému rozpočtu ušetřilo 21.071,43Kč.
   
Zůstatek finančních prostředků činil 249.729,99 Kč. Tyto peníze budou převedeny na počáteční zůstatky roku 2006 a poslouží k dalšímu financování Sdružení.
   Sdružení evidovalo přeplatek u Finančního úřadu v Táboře ve výši 300,-Kč (pohledávka). Závazky činily 4.500,-Kč a jsou v současné době již vyrovnány.
   Sdružení neodvedlo žádnou daň z příjmů – nemělo žádné příjmy plynoucí z podnikatelské činnosti.
   Běžný účet byl veden u Československé obchodní banky, a.s. v Táboře, jeho číslo je 109698879/0300. Zároveň byly vedeny účty bez pohybu u České národní banky za účelem zúčtování případné dotace se státním rozpočtem.
   Nedílnou součástí zprávy o hospodaření jsou následující přehledy:

 

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ k 31.12.2005
Prodej zboží, výrobků a služeb

0,00

Ostatní příjmy

0,00

Uzávěrková úprava příjmů

0,00

Příjmy zdanitelné celkem

0,00

Členské poplatky

340 000,00

Dotace

0,00

Úroky

202,39

Příjmy nezdanitelné

340 202,39

Nákup materiálů a zboží

511,50

Mzdy

0,00

Platby pojistného

0,00

Provozní režie

310 180,96

Uzávěrková úprava výdajů

-310 692,46

Výdaje odečitatelné celkem:

0,00

NHIM

0,00

Ostatní neodečitatelné výdaje

312 730,96

Výdaje neodečitatelné celkem:

312 730,96

Zisk/ztráta

+27 471,43

Výkaz o majetku a závazcích k 31.12.2005

CELKEM

375 029,99

Majetek

70 000

z toho nehmotný investiční majetek

0,00

z toho hmotný investiční majetek

70 000

Zásoby (včetně DHIM)

55 000

Pohledávky

300,00

Peníze a ceniny

644,50

Bankovní účty

249 085,49

Ostatní finanční majetek

0,00

CELKEM

375 029,99

Závazky

4500

Rezervy

0,00

Úvěry

0,00

Vlastní jmění

370 529,99

 

Plnění rozpočtu 2005

Plán

Skutečnost

ZDROJE

563 758,56

562 460,95

Minulé zdroje:

222 258,56

222 258,56

* počáteční zůstatky z BÚ

221 482,06

221 482,06

* počáteční zůstatky pokladny

776,50

776,50

Finanční výnosy:

500,00

202,39

* příjmy z dotací

0,00

0,00

* příjmy úroků z vkladů a depozit

500,00

202,39

Příjmy z podnikatelské činnosti
* příležitostné příjmy

1 000,00

0,00

Přijaté členské příspěvky:
* právnických osob

340 000,00

340 000,00

NÁKLADY

335 100,00

312 730,96

Náklady na nákupy:

18 000,00

511,50

* kancelářské potřeby

3 000,00

511,50

* DHIM

15 000,00

0,00

* HIM

0,00

0,00

* NIM

0,00

0,00

Náklady na služby:

307 100,00

312 219,46

* poštovné

2 000,00

1 963,00

* služby údržba dat, provoz LANius

10 000,00

9 996,00

* poplatky za vedení BÚ

3 500,00

2 914,00

* výroční schůze

10 000,00

2 557,46

* doména Skat

2 000,00

0,00

*Celkem kontrola a připojování dat

237 600,00

243 900,00

- z toho Pokorná

66 000,00

69 500,00

- z toho Justinová

171 600,00

174 400,00

* služby administrat. správy

12 000,00

12 000,00

* propagace

0,00

0,00

* nová podoba webu

20 000,00

12 000,00

* školení

10 000,00

13 227,50

* přenastavení serveru z VISK 2004

0,00

13 661,50

*ostatní

0,00

0,00

Osobní náklady:

10 000,00

0,00

* mzdy z dohody

10 000,00

0,00

* pojistné

0,00

0,00

Daňové náklady:

0,00

0,00

* nepřímé daně

0,00

0,00

* přímé daně a poplatky

0,00

0,00

Ostatní náklady

0,00

0,00

* půjčka

0,00

0,00

* dary

0,00

0,00

* rezervy

0,00

0,00

* penále

0,00

0,00

Rozdíl mezi zdroji a náklady:

228 658,56

249 729,99

 

Návrh rozpočtu 2006

ZDROJE

590 929,99

Minulé zdroje:

* počáteční zůstatky z BÚ

249 085,49

* počáteční zůstatky pokladny

644,50

Finanční výnosy:

* příjmy z dotací

0,00

* příjmy úroků z vkladů a depozit

200,00

Příjmy z podnikatelské činnosti

* příležitostné příjmy

1 000,00

Přijaté členské příspěvky:

* právnických osob

340 000,00

NÁKLADY

336 500,00

Náklady na nákupy:

* kancelářské potřeby

3 000,00

* DHIM - rozšíření paměti server

15 000,00

* HIM

0,00

*NIM (účetnictví, Win Server CAL, FrontPage 2003 Win32, Windows Svr Std 2003)

16 000,00

Náklady na služby:

* poštovné

3 000,00

* služby údržba dat, provoz LANius

10 000,00

* poplatky za vedení BÚ

3 500,00

* výroční schůze

10 000,00

* doména Skat

2 000,00

*Celkem kontrola a připojování dat +4% zaokr.

- z toho Pokorná

69 000,00

- z toho Justinová

179 000,00

* služby administrat. správy

12 000,00

* Úpravy Web

4 000,00

* Školení

10 000,00

*Ostatní

0,00

Osobní náklady:

* mzdy z dohody

0,00

* pojistné

0,00

Daňové náklady:

* nepřímé daně

* přímé daně a poplatky

Ostatní náklady

* půjčka

* dary

* rezervy

* penále

Rozdíl mezi zdroji a náklady:

254 429,99

 

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz