Výroční zpráva 2006

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius, 390 01 Tábor, Jiráskova 1775
Tel.381/251715, IČO 65018826, www.skat.cz, e-mail:info@skat.cz

I. Zpráva o činnosti

 1. Úvod
 2. Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius SKAT je zájmové sdružení právnických osob ve smyslu zákona 47/1992 Sb. Hlavním předmětem činnosti Sdružení je vytváření, provozování, užívání a šíření souborného katalogu.
  Založeno bylo dne 6. června 1996 v Olomouci, byly rovněž schváleny stanovy Sdružení a zvolena jeho sedmičlenná rada. Poslední rada a kontrolní skupina byla schválena v roce 2006. Od roku 2000 je diferencován členský příspěvek takto: knihovny do 20 tis. sv. ve výši 1.000,- Kč, knihovny nad 20 tis. sv. ve výši 2.000,- Kč.
   

 3. Činnost v roce 2006

 4.  
  1. Výroční schůze a jednání Rady
  2. 10. výroční schůze Sdružení se konala 25. dubna 2006 v  Praze. Text výroční právy byl zpracován a schválen Radou, spolu s pozvánkou byl zveřejněn elektronicky na webových stránkách SKAT.
   Rada se sešla 2x, a to 11.4.2006 k přípravě VS a 25.4.2006 v Praze bezprostředně po ukončení výroční schůze, kde zvolila předsedkyní A. Otrubovou a místopředsedou J.Šilhu. Aktuální úkoly byly řešeny prostřednictvím elektronické pošty – žádost SKAT o změnu předmětového hesla v souborném katalogu ČR, příprava školení ANSKAT.

  3. Základní činnost
  4. Vycházela ze  stanovených úkolů. Budování souborného katalogu SKAT probíhá průběžně. Pravidelně, což znamená 1x za čtvrt roku, je prováděna aktualizace (únor, květen, srpen, listopad). Katalog obsahuje 265.684 titulů, tj. 2.965.341 exemplářů, 211.303 klíčových slov ve slovníku, 4.943.291 všech klíčových slov, tzn. průměr 18 klíčových slov na titul knihy.
   Zpracování provádějí formou externí placené služby Alena Justinová a Iva Pokorná.
   Pokračuje zpracování souborného katalogu článků ANSKAT. Kooperuje 41 knihoven, zpracovávajících především regionální periodika. Ke konci roku 2006 byl celkový počet titulů periodik v ANSKAT 421, z toho aktuálně doplňovaných 396, počet jednotlivých článků je 512.441, počet klíčových slov ve slovníku 170.535, celkový počet klíčových slov 4.567.965 a průměrný počet klíčových slov na jeden záznam je cca 9.
    

  5. Úkoly roku 2006
  6. Podle požadavku členů proběhl jeden seminář - Analytický popis článků časopisů a webové zdroje – zde se kromě školení v analytickém popisu diskutovalo i o možnosti dalšího směřování SKAT při využití webových zdrojů v souborném katalogu.
   V souladu se závěry VČS byl zpracován projekt “Zkvalitnění tvorby a zpřístupnění databáze monografií SKAT” do grantového programu Ministerstva kultury VISK 8. Vzhledem ke změnám v podmínkách programu nebyl projekt přijat (sdružení právnických osob nemohla v roce 2006 projekty podávat). Bez ohledu na to byla záměr projektu částečně realizován - z knihoven se začaly zkušebně automaticky stahovat všechny články, nikoliv pouze z přidělených periodik.
   Od doby vzniku SKAT se výrazně změnila situace souborných katalogů v ČR, je proto třeba hledat další cesty směřování SKAT tak, aby co nejvíce pomáhal členským knihovnám. Nové možnosti v rozvoji souborného katalogu SKAT budou projednány na VČS.

  Využití produktů Sdružení
  Souborný katalog SKAT je využíván především prostřednictvím sítě Internet na vlastních webových stránkách www.skat.cz nebo na stránkách Jednotné informační brány http://www.jib.cz. Na stránkách Sdružení (obnoveny v roce 2005) jsou zpřístupněny kromě vlastního souborného katalogu knih, článků a autorit i všechny základní informace a aktuality o činnosti Sdružení. Od roku 2004 jsou zde dostupné ke stažení vzorové projekty grantového programu MK ČR - VISK 3. Je rovněž k dispozici stručný výtah v angličtině a němčině.
  Spolupráce s ostatními knihovnami se nezměnila.
   

 5. Stav členské základny
  K 31.12.2006 mělo Sdružení 193 členy. Novým členem se stala Městská knihovna v Jevíčku, Městská knihovna Velké Bílovice, Městské kulturní středisko Nový Jičín, Městská knihovna Odolena Voda, Městská knihovna v Hulíně, Městská knihovna Bělá nad Radbuzou.
  Z organizačních či jiných důvodů z řad členů vystoupily knihovny CMC – Čelákovice, Středisková knihovna Dolní Újezd, Městská knihovna Žďár nad Sázavou a Městská knihovna Žamberk.

  II. Zpráva o hospodaření

Příjmy sdružení tvořily členské příspěvky ve výši 342.000,- Kč a úroky z vkladu na běžném účtu 28,81 Kč. Celkové příjmy za rok 2006 činily 342.028,81Kč.
Největší výdaje byly spojeny s kontrolou a úpravou dat ve výši 252.500,-Kč, které formou fakturované služby prováděla paní Alena Justinová a paní Iva Pokorná. Provozní režii mimo jiné tvořily náklady na: školení, na poštovné, na poplatky za vedení účtu, na výroční členskou schůzi. Celkové výdaje za rok 2006 činily 317.715,50 Kč (bez odpisů ve výši 17.160,-Kč).
Celkový zisk za rok 2006 činil +7.153,-Kč včetně odpisů.
Zůstatek finančních prostředků činil 249.729,99 Kč. Tyto peníze budou převedeny na počáteční zůstatky roku 2007 a poslouží k dalšímu financování Sdružení.
Sdružení evidovalo přeplatek u Finančního úřadu v Táboře ve výši 300,-Kč (pohledávka). Sdružení neevidovalo žádné závazky.
Sdružení neodvedlo žádnou daň z příjmů – nemělo žádné příjmy plynoucí z podnikatelské činnosti.
Běžný účet byl veden u Československé obchodní banky, a.s. v Táboře, jeho číslo je 109698879/0300. Zároveň byly vedeny účty bez pohybu u České národní banky za účelem zúčtování případné dotace se státním rozpočtem.
Sdružení účtuje v soustavě podvojného účetnictví od 1.1.2006.

Nedílnou součástí zprávy o hospodaření jsou následující přehledy:
- Rozvaha k 31.12.2006
- Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2006
- Příloha k účetní závěrce
- Plnění rozpočtu na rok 2006

 

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)

A K T I V A

Číslo řádku

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

a

b

1

2

A.

Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40

1

663 657

646 497

I.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

2

0

0

Dlouhodobý nehmotný majetek

Software

(013)

3

309 000

309000

Ocenitelná práva

(014)

4

0

0

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

5

122 981

122 981

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

6

0

0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

7

0

0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

8

0

0

Součet ř. 2 až 8

9

431 981

431 981

II.

Pozemky

(031)

10

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek

Umělecká díla, předměty a sbírky

(032)

11

0

0

Stavby

(021)

12

0

0

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

(022)

13

290 000

290 000

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

14

0

0

Základní stádo a tažná zvířata

(026)

15

0

0

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

16

74 484

74 484

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

17

0

0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

18

0

0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052)

19

0

0

Součet ř. 10 až 19

20

364 484

364 484

III.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

(061)

21

0

0

Dlouhodobý finanční majetek

Podíly v osobách pod podstatných vlivem

(062)

22

0

0

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

23

0

0

Půjčky organizačním složkám

(066)

24

0

0

Ostatní dlouhodobé půjčky

(067)

25

0

0

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

26

0

0

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

(043)

27

0

0

Součet ř. 21 až 27

28

0

0

IV.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072)

29

0

0

Oprávky k dlouho- dobému majetku

Oprávky k softwaru

(073)

30

84 000

84 000

Oprávky k ocenitelným právům

(074)

31

0

0

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

32

10 646

10 646

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

33

0

Oprávky k stavbám

(081)

34

0

0

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

(082)

35

25 680

42 840

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

(085)

36

0

0

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

(086)

37

0

0

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

38

12 482

12 482

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089)

39

0

0

Součet ř. 29 až 39

40

132 808

149 968

B.

Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84

41

250 030

274 343

I.

Materiál na skladě

(112)

42

0

0

Zásoby

Materiál na cestě

(119)

43

0

0

Nedokončená výroba

(121)

44

0

0

Polotovary vlastní výroby

(122)

45

0

0

Výrobky

(123)

46

0

0

Zvířata

(124)

47

0

0

Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

48

0

0

Zboží na cestě

(139)

49

0

0

Poskytnuté zálohy na zásoby

( 314)

50

0

0

Součet ř. 42 až 50

51

0

0

II.

Odběratelé

(311)

52

0

0

Pohledávky

Směnky k inkasu

(312)

53

0

0

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

54

0

0

Poskytnuté provozní zálohy

(314-ř.50)

55

0

0

Ostatní pohledávky

(315)

56

0

0

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

57

0

0

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

(336)

58

0

0

Daň z příjmů

(341)

59

0

0

Ostatní přímé daně

(342)

60

300

300

Daň z přidané hodnoty

(343)

61

0

0

Ostatní daně a poplatky

(345)

62

0

0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem

(346)

63

0

0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC

(348)

64

0

0

II.

Pohledávky za účastníky sdružení

(358)

65

0

0

Pohledávky

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373)

66

0

0

Pohledávky z vydaných dluhopisů

(375)

67

0

0

Jiné pohledávky

(378)

68

0

0

Dohadné účty aktivní

(388)

69

0

0

Opravná položka k pohledávkám

(391)

70

0

0

Součet ř. 52 až 69 minus 70

71

300

300

III.

Pokladna

(211)

72

645

659

Krátkodobý finanční majetek

Ceniny

(213)

73

0

0

Bankovní účty

(221)

74

249 085

273 384

Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

75

0

0

Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

76

0

0

Ostatní cenné papíry

(256)

77

0

0

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

(259)

78

0

0

Peníze na cestě

(+/-261)

79

0

0

Součet ř. 72 až 79

80

249 730

274 043

IV.

Náklady příštích období

(381)

81

0

0

Jiná aktiva celkem

Příjmy příštích období

(385)

82

0

0

Kursové rozdíly aktivní

(386)

83

0

0

Součet ř. 81 až 83

84

0

0

ÚHRN AKTIV

ř. 1+41

85

913 687

920 840

Kontrolní číslo

ř. 1 až 83

997

4 185 980

4 283 233

 

P A S I V A

Číslo řádku

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

c

d

3

4

A.

Vlastní zdroje č.87 + 91

84

909 187

920 840

1.

Vlastní jmění

(901)

85

909 187

913 687

Jmění

Fondy

(911)

86

0

0

Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a závazků

(921)

87

0

0

Součet ř. 85 až 87

88

909 187

913 687

2.

Účet výsledku hospodáření

(+/-963)

89

X

7 153

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(+/-931)

90

X

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let

(+/-932)

91

0

Součet ř. 89 až 91

92

0

7 153

B. Cizí zdroje ř.94 + 102 + 126 + 130

93

4 500

0

1.

Rezervy

(941)

94

0

0

2.

Dlouhodobé bankovní úvěry

(953)

95

0

0

Vydané dluhopisy

(953)

96

0

0

Dlouhodobé závazky

Závazky z pronájmu

(954)

97

0

0

Přijaté dlouhodobé zálohy

(955)

98

0

0

Dlouhodobé směnky k úhradě

(958)

99

0

0

Dohadné účty pasivní

(389)

100

0

0

Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

101

0

0

Součet ř. 94 až 101

102

0

0

3.

Dodavatelé

(321)

103

4 500

0

Krátkodobé závazky

Směnky k úhradě

(322)

104

0

0

Přijaté zálohy

(324)

105

0

0

Ostatní závazky

(325)

106

0

0

Zaměstnanci

(331)

107

0

0

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

108

0

0

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění

(336)

109

0

0

Daň z příjmů

(341)

110

0

0

Ostatní přímé daně

(342)

111

0

0

Daň z přidané hodnoty

(343)

112

0

0

Ostatní daně a poplatky

(345)

113

0

0

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

(346)

114

0

0

Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků

(348)

115

0

0

Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů

(367)

116

0

0

Závazky k účastníkům sdružení

(368)

117

0

0

Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373)

118

0

0

Jiné závazky

(379)

119

0

0

Krátkodobé bankovní úvěry

(231)

120

0

0

Eskontní úvěry

(232)

121

0

0

Vydané kratkodobé dluhopisy

(241)

122

0

0

Vlastní dluhopisy

(255)

123

0

0

Dohadné účty pasivní

(389)

124

0

0

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(379)

125

0

0

Součet ř.103 až 125

126

4 500

0

5.

Výdaje příštích období

(383)

127

0

0

Jiná pasiva

Výnosy příštích období

(384)

128

0

0

Kursové rozdíly pasivní

(387)

129

0

0

Součet ř. 127 až 129

130

0

0

ÚHRN PASIV

ř.84 + 93

131

913 687

920 840

Kontrolní číslo (ř.84 až 129)

998

3 654 748

3 683 360

 

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo účtu

Název ukazatele

Číslo řádku

Činnosti

hlavní

hospodářská

celkem

5

6

7

8

A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem

17 223

0

0

17 223

501

Spotřeba materiálu

1

17 223

0

0

17 223

502

Spotřeba energie

2

0

0

0

0

503

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

3

0

0

0

0

504

Prodané zboží

4

0

0

0

0

II. Služby celkem

295 993

0

0

295 993

511

Opravy a udržování

5

0

0

0

0

512

Cestovné

6

0

0

0

0

513

Náklady na reprezentaci

7

3 335

0

0

3 335

518

Ostatní služby

8

292 658

0

0

292 658

III. Osobní náklady celkem

0

0

0

0

521

Mzdové náklady

9

0

0

0

0

524

Zákonné sociální pojištění

10

0

0

0

0

525

Ostatní sociální pojištění

11

0

0

0

0

527

Zákonné sociální náklady

12

0

0

0

0

528

Ostatní sociální náklady

13

0

0

0

0

IV. Daně a poplatky celkem

0

0

0

0

531

Daň silniční

14

0

0

0

0

532

Daň z nemovitostí

15

0

0

0

0

538

Ostatní daně a poplatky

16

0

0

0

0

V. Ostatní náklady celkem

4 500

0

0

4 500

541

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

17

0

0

0

0

542

Ostatní pokuty a penále

18

0

0

0

0

543

Odpis nedobytné pohledávky

19

0

0

0

0

544

Úroky

20

0

0

0

0

545

Kursové ztráty

21

0

0

0

0

546

Dary

22

0

0

0

0

548

Manka a škody

23

0

0

0

0

549

Jiné ostatní náklady

24

4 500

0

0

4 500

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

17 160

0

0

17 160

551

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

25

17 160

0

0

17 160

552

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

26

0

0

0

0

553

Prodané cenné papíry a podíly

27

0

0

0

0

554

Prodaný materiál

28

0

0

0

0

556

Tvorba rezerv

29

0

0

0

0

559

Tvorba opravných položek

30

0

0

0

0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

0

0

581

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

31

0

0

0

0

582

Poskytnuté členské příspěvky

32

0

0

0

0

VIII. Daň z příjmů celkem celkem

0

0

0

0

595

Dodatečné odvody daně z příjmů

33

0

0

0

0

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )

334 876

0

0

334 876

B. VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

0

0

0

0

601

Tržby za vlastní výrobky

1

0

0

0

0

602

Tržby z prodeje služeb

2

0

0

0

0

604

Tržby za prodané zboží

3

0

0

0

0

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

0

0

0

611

Změna stavu zásob nedokončené výroby

4

0

0

0

0

612

Změna stavu zásob polotovarů

5

0

0

0

0

613

Změna stavu zásob výrobků

6

0

0

0

0

614

Změna stavu zvířat

7

0

0

0

0

III. Aktivace celkem

0

0

0

0

621

Aktivace materiálu a zboží

8

0

0

0

0

622

Aktivace vnitroorganizačních služeb

9

0

0

0

0

623

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

10

0

0

0

0

624

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

11

0

0

0

0

IV. Ostatní výnosy celkem

29

0

0

29

641

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

12

0

0

0

0

642

Ostatní pokuty a penále

13

0

0

0

0

643

Platby za odepsané pohledávky

14

0

0

0

0

644

Úroky

15

29

0

0

29

645

Kursovné zisky

16

0

0

0

0

648

Zúčtování fondů

17

0

0

0

0

649

Jiné ostatní výnosy

18

0

0

0

0

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

0

0

0

0

652

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

19

0

0

0

0

653

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

20

0

0

0

0

654

Tržby z prodeje materiálu

21

0

0

0

0

655

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

22

0

0

0

0

656

Zúčtování rezerv

23

0

0

0

0

657

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

24

0

0

0

0

659

Zúčtování opravných položek

25

0

0

0

0

VI. Přijaté příspěvky celkem

342 000

0

0

342 000

681

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

26

0

0

0

0

684

Přijaté příspěvky (dary)

27

0

0

0

0

684

Přijaté členské příspěvky

28

342 000

0

0

342 000

VII. Provozní dotace celkem

0

0

0

0

691

Provozní dotace

29

0

0

0

0

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )

342 029

0

0

342 029

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

7 153

0

0

7 153

591

Daň z příjmů

65

0

0

0

0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM

7 153

0

0

7 153

Kontrolní číslo

999

1 658 543

0

0

1 658 543

 

Příloha k účetní závěrce dle § 29. a 30. Vyhlášky č. 504/2002

Název: Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Sídlo: Jiráskova 1775, 390 02 Tábor
Právní forma: zájmové sdružení právnických osob ve smyslu zákona 47/1992 Sb., § 20f-§ 20j
ve znění pozdějších předpisů
IČ: 65018826
Činnost hlavní - poslání: vytváření, provozování, užívání a šíření souborného katalogu (dále jen SKAT). Zajišťování, organizování a financování seminářů, přednášek a jiných akcí souvisejících s automatizací knihovnických procesů.
Činnost hospodářská: sdružení nevykazovalo příjmy z hospodářské činnosti
Účetní závěrka ke dni 31.12.2006
Statutární orgán: Rada sdružení : Předseda: Mgr. Alena Otrubová
Místopředseda: Ing. Jiří Šilha
Výroční schůze členů sdružení – nejvyšší orgán sdružení.
b) Sdružení bylo založeno dne 6.6.1996 prvními třiceti členy.V současné době má sdružení 190 členů. Vedeno je u Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích č. 27/ZSTA/2003. Při založení nebyl vložen nikým do sdružení žádný vklad. Členové platí každoročně členský příspěvek. Pro rok 2006 ve výši 1.000,-Kč pro knihovny do 20.000 svazků a 2.000,-Kč nad 20.000 svazků.
c) Účetní období – kalendářní rok – 1.1.2006-31.12.2006
Způsob zpracování účetních záznamů na počítači.
Způsob a místo uchovávání účetních záznamů: Jiráskova 1775, Tábor, záloha na disku, 1x vytištěno a seřazeno v pevných deskách.
Nákup materiálu přímo do spotřeby (B).
Výsledek hospodaření – sdružení hospodařilo se ziskem.
d) Významné události – přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví. 10.té výročí založení sdružení.
e) Sdružení neúčtuje v cizích měnách.
f) Sdružení nemá žádný podíl v jiné organizaci.
g) Organizace nemá žádné závazky vůči pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, vůči veřejnému zdravotnímu pojištění a evidované daňové nedoplatky. Eviduje pouze přeplatek u daně vybírané srážkou ve výši 300,-Kč.
h) Sdružení nevlastní žádné akcie.
i) Sdružení nemá žádné majetkové cenné papíry a dluhopisy.
j) Dlužné částky, jejichž doba splatnosti přesahuje 5 let sdružení neeviduje žádné.
k) Veškeré závazky jsou obsaženy v rozvaze.
Výsledek hospodaření
- výsledek hospodaření hlavní činnosti: 7.153,-Kč
- výsledek hospodaření hospodářské činnosti – sdružení nevykazuje hospodářskou činnost.
- výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů: 0,-Kč
m) Průměrný evidenční počet zaměstnanců – sdružení nemá stálé zaměstnance.
n) Statutárním orgánům nejsou vypláceny žádné odměny.
o) Sdružení uzavřelo tyto smlouvy o dílo:
Smlouva dílo s Justinová Alena
Smlouva o dílo s Pokorná Iva
Smlouva o dílo s Šilhová Petra
V celkové výši 260.000,-Kč.
p) Sdružení neposkytlo žádné úvěry ani zálohy.
q) Sdružení nevlastní finanční majetek.
r) Způsob zjištění základu daně z příjmů: Sdružení nemá žádné zdanitelné příjmy.
s) Daňová povinnost za běžné období a minulé období žádná.
t) Sdružení neobdrželo žádnou dotaci ze státního rozpočtu.
u) Sdružení nepřijalo ani neposkytlo žádný dar.
w) Vypořádání hospodářského výsledku z předcházejících účetních období. Vzhledem k přechodu na podvojné účetnictví hospodářský výsledek z předcházejících účetních období je součástí vlastního jmění.
Pro údaje vyžadované §29 a §30 vyhlášky, které nejsou uvedeny, nemá účetní jednotka náplň.

Plnění rozpočtu na rok 2006

Rozpočet 2006 Plán 2006

Skutečnost

ZDROJE

590 929,99

591 758,80

Minulé zdroje:
* počáteční zůstatky z BÚ

249 085,49

249 085,49

* počáteční zůstatky pokladny

644,50

644,50

Finanční výnosy:
* příjmy z dotací

0,00

0,00

* příjmy úroků z vkladů a depozit

200,00

28,81

Příjmy z podnikatelské činnosti
* příležitostné příjmy

1 000,00

0,00

Přijaté členské příspěvky:
* právnických osob

340 000,00

342 000,00

NÁKLADY

336 500,00

317 715,50

Náklady na nákupy:
* kancelářské potřeby

3 000,00

1 035,00

* DHIM - rozšíření paměti server

15 000,00

16 188,00

* HIM

0,00

0,00

*NIM (účetnictví, Win Server CAL, FrontPage 2003 Win32, Windows Svr Std 2003)

16 000,00

5 468,00

Náklady na služby:
* poštovné

3 000,00

1 615,50

* služby údržba dat, provoz LANius

10 000,00

9 996,00

* poplatky za vedení BÚ

3 500,00

3 336,00

* výroční schůze

10 000,00

5 582,50

* doména Skat

2 000,00

3 317,00

*Celkem kontrola a připojování dat
- z toho Pokorná

69 000,00

73 500,00

- z toho Justinová

179 000,00

179 000,00

* služby administrat. správy

12 000,00

12 000,00

* Úpravy Web

4 000,00

0,00

* Školení

10 000,00

6 677,50

*Ostatní

0,00

0,00

Osobní náklady:
* mzdy z dohody

0,00

0,00

* pojistné

0,00

0,00

Daňové náklady:
* nepřímé daně

0,00

* přímé daně a poplatky

0,00

Ostatní náklady
* půjčka

0,00

* dary

0,00

* rezervy

0,00

* penále

0,00

Rozdíl mezi zdroji a náklady:

254 429,99

274 043,30

Plán rozpočtu na rok 2007

Rozpočet 2007

2006 skutečnost

2007 plán

ZDROJE

591 758,80

615 073,00

Minulé zdroje:

* počáteční zůstatky z BÚ

249 085,49

273 384,00

* počáteční zůstatky pokladny

644,50

659,00

Finanční výnosy:

* příjmy z dotací

0,00

0,00

* příjmy úroků z vkladů a depozit

28,81

30,00

Příjmy z podnikatelské činnosti

* příležitostné příjmy

0,00

1 000,00

Přijaté člen. příspěvky:

* právnických osob

342 000,00

340 000,00

NÁKLADY

317 715,50

333 580,00

Náklady na nákupy:

* kancelářské potřeby

1 035,00

3 000,00

* DHIM Monitor

16 188,00

10 000,00

* HIM

0,00

0,00

*NIM (účetnictví)

5 468,00

10 000,00

Náklady na služby:

* poštovné

1 615,50

2 000,00

* služby údržba dat, provoz LANius

9 996,00

10 000,00

* poplatky za vedení BÚ

3 336,00

4 000,00

* výroční schůze

5 582,50

8 000,00

* doména Skat

3 317,00

0,00

*Celkem kontrola a připojování dat +4% zaokr.

- z toho Pokorná

73 500,00

71 400,00

- z toho Justinová

179 000,00

186 180,00

* služby administrat. správy

12 000,00

18 000,00

* Úpravy Web

0,00

1 000,00

* Školení

6 677,50

8 000,00

*Ostatní

0,00

0,00

Osobní náklady:

* mzdy z dohody

0,00

2 000,00

* pojistné

0,00

0,00

Daňové náklady:

* nepřímé daně

0,00

0,00

* přímé daně a poplatky

0,00

0,00

Ostatní náklady

* půjčka

0,00

0,00

* dary

0,00

0,00

* rezervy

0,00

0,00

* penále

0,00

0,00

Rozdíl mezi zdroji a náklady:

274 043,30

281 493,00

 

 

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz