Výroční zpráva 2007

I. Zpráva o činnosti
 

  1. Úvod

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius SKAT je zájmové sdružení právnických osob ve smyslu zákona 47/1992 Sb. Hlavním předmětem činnosti Sdružení je vytváření, provozování, užívání a šíření souborného katalogu.

Založeno bylo dne 6. června 1996 v Olomouci, byly rovněž schváleny stanovy Sdružení a zvolena jeho sedmičlenná rada. Poslední rada a kontrolní skupina byla schválena v roce 2006. Od roku 2000 je diferencován členský příspěvek takto: knihovny do 20 tis. sv. ve výši 1.000,- Kč, knihovny nad 20 tis. sv. ve výši 2.000,- Kč.

    2. Činnost v roce 2007

    2.1 Výroční schůze a jednání Rady

11. výroční schůze Sdružení se konala 17. května 2007 v  Praze. Text výroční právy byl zpracován a schválen Radou, spolu s pozvánkou byl zveřejněn elektronicky na webových stránkách SKAT.

Konala se jedna schůzka Rady dne 4.4.2007 – příprava jednání VČS (v Pardubicích). Ostatní záležitosti byly řešeny elektronicky - dotazník pro členy SKAT, příprava semináře Přispívání do souborného katalogu, příprava projektu pro rok 2008.

2.2 Základní činnost

Vycházela ze  stanovených úkolů. Budování souborného katalogu SKAT probíhá průběžně. Pravidelně, což znamená 1x za čtvrt roku, je prováděna aktualizace (únor, květen, srpen, listopad). Katalog obsahuje 294.614 titulů, 3.408.497 exemplářů , 226 996 klíčových slov ve slovníku, 5.469.355 všech klíčových slov, tzn. průměr 18,56 klíčových slov na titul knihy.

Zpracování provádějí formou externí placené služby Alena Justinová a Iva Pokorná.

Pokračuje zpracování souborného katalogu článků ANSKAT (552.576 článků). Kooperuje 41 knihoven, zpracovávajících především regionální periodika. Ke konci roku 2007 byl celkový počet titulů aktuálně doplňovaných 396.

2.3 Úkoly roku 2007

Byl zpracován a vyhodnocen dotazník pro členy SKAT, orientovaný na další směřování Sdružení SKAT. Výsledky byly zveřejněny na webu SKAT, odpovědělo 62 knihoven, které vyjádřily nadpoloviční souhlas se všemi navrhovanými změnami.

Na základě námětu členů proběhl seminář Přispívání do souborného katalogu proběhl v říjnu 2007 v Praze, lektorky PhDr. Hájková (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice) a PhDr. Svobodová (Národní knihovna ČR).

Díky jednání s Národní knihovna ČR a MK ČR došlo ke změně podmínek pro podávání grantů do programu VISK, SKAT proto v závěru roku připravil aktualizovaný projekt Zkvalitnění tvorby a zpřístupnění databáze monografií SKAT s žádostí o dotaci ve výši 297 500,- Kč

Využití produktů Sdružení :
Souborný katalog SKAT je využíván především prostřednictvím sítě Internet na vlastních webových stránkách www.skat.cz nebo na stránkách Jednotné informační brány http://www.jib.cz. Na stránkách Sdružení jsou zpřístupněny kromě vlastního souborného katalogu knih, článků a autorit i všechny základní informace a aktuality o činnosti Sdružení. Od roku 2004 jsou zde dostupné ke stažení vzorové projekty grantového programu MK ČR - VISK 3. Je rovněž k dispozici stručný výtah v angličtině a němčině.

Spolupráce s ostatními knihovnami se nezměnila.

3. Stav členské základny

K 31.12.2007 mělo Sdružení 192 členů. Do SKAT je připojen fond naučné a regionální literatury ze 202 knihoven (v tomto počtu jsou i knihovny, které již ve SKATu nejsou, své záznamy tam však ponechali). Na tvorbě databáze článků ANSKAT spolupracuje 41 knihoven.

  II. Zpráva o hospodaření

Příjmy sdružení tvořily členské příspěvky ve výši 351.000,- Kč a úroky z vkladu na běžném účtu 24,99 Kč. Celkové příjmy za rok 2007 činily 351.024,99Kč.
Největší výdaje byly spojeny s kontrolou a úpravou dat ve výši 224.780,-Kč, které formou fakturované služby prováděla paní Alena Justinová a paní Iva Pokorná. Provozní režii mimo jiné tvořily náklady na: školení, na poštovné, na poplatky za vedení účtu, na výroční členskou schůzi. Celkové výdaje za rok 2007 činily 251.635,- Kč (bez odpisů ve výši 17.160,-Kč).
Celkový zisk za rok 2007 činil +70,779,99,-Kč včetně odpisů.
Zůstatek finančních prostředků činil 373.433,29 Kč. Tyto peníze budou převedeny na počáteční zůstatky roku 2008 a poslouží k financování spoluúčasti na plánovaném žádosti o dotaci Sdružení.
Sdružení evidovalo nedoplatek u Finančního úřadu v Táboře ve výši 300,-Kč. Sdružení evidovalo závazek ve splatnosti ve výši 10.850,-Kč.
Sdružení neodvedlo žádnou daň z příjmů – nemělo žádné příjmy plynoucí z podnikatelské činnosti.
Běžný účet byl veden u Československé obchodní banky, a.s. v Táboře, jeho číslo je 109698879/0300. Zároveň byly vedeny účty bez pohybu u České národní banky a České spořitelny a.s. za účelem zúčtování případné dotace se státním rozpočtem.
 

Nedílnou součástí zprávy o hospodaření jsou následující přehledy:
Rozvaha k 31.12.2007
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2007
Příloha k účetní závěrce
- Plánovaný rozpočet 2008

Rozpočet

2007 skutečnost

plán 2008

ZDROJE

625 067,99

1 021 932,99

Minulé zdroje:

* počáteční zůstatky z BÚ

273 384,30

372 378,29

* počáteční zůstatky pokladny

659,00

1 055,00

Finanční výnosy:

* příjmy z dotací

0.00

297 500,00

* příjmy úroků z vkladů a depozit

24,99

30,00

Příjmy z podnikatelské činnosti

* příležitostné příjmy

0,00

1 000,00

Přijaté člen. příspěvky:

* právnických osob

351 000,00

350 000,00

NÁKLADY

251 635,00

782 332,00

Náklady na nákupy:

* kancelářské potřeby

224,50

3 000,00

* DHIM Monitor

0,00

10 000,00

* HIM

0,00

232 050,00

*NIM (účetnictví)

4 154,00

145 300,00

Náklady na služby:

* poštovné

1 684,50

2 500,00

* služby údržba dat, provoz LANius

0,00

20 000,00

* poplatky za vedení BÚ

2 692,00

4 000,00

* doména Skat

0,00

1 500,00

*Celkem kontrola a připojování dat

- z toho Pokorná

77 400,00

73 632,00

- z toho Justinová

147 380,00

192 000,00

* služby administrat. správy

18 000,00

18 000,00

* Úpravy Web

1000

1 000,00

*Ostatní včetně pronájmů

5753

61 350,00

Osobní náklady:

* mzdy z dohody

0,00

6 000,00

* pojistné

0,00

0,00

Daňové náklady:

* nepřímé daně

0,00

0,00

* přímé daně a poplatky

0,00

0,00

Ostatní náklady

* změna stavu závazků a pohledávek z podv. Účet.

11450,00

0,00

Finanční zdroje na konci období

373 432,99

239 600,99

 

 

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz