Výroční zpráva 2008

Zpráva o činnosti

  1. Úvod

   Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius SKAT je zájmové sdružení právnických osob ve smyslu zákona 47/1992 Sb.Hlavním předmětem činnosti Sdružení je vytváření, provozování, užívání a šíření souborného katalogu.

   Založeno bylo dne 6. června 1996 v Olomouci, byly rovněž schváleny stanovy Sdružení a zvolena jeho sedmičlenná rada. Poslední rada a kontrolní skupina byla schválena v roce 2008. Od roku 2000 je diferencován členský příspěvek takto: knihovny do 20 tis. sv. ve výši 1.000,- Kč, knihovny nad 20 tis. sv. ve výši 2.000,- Kč.

    

  2. Činnost v roce 2008

   2.1 Výroční schůze a jednání Rady

   12. výroční schůze Sdružení se konala 15. dubna 2008 v  Praze. Text výroční právy byl zpracován a schválen Radou, spolu s pozvánkou byl zveřejněn elektronicky na webových stránkách SKAT. VČS zvolila novou Radu a kontrolní skupinu. Členy Rady byli zvoleni: J. Daňková, J.Hladíková, A Otrubová, L.Prucková, K. Votřelová, R. Jančář, J. Šilha. Členy kontrolní skupiny byly zvoleny: Z. Chadimová, E. Janíčková, V. Petrová.

   V roce 2008 se konaly dvě schůzky, a to 1. dubna 2008 k přípravě zasedání VS a 15. dubna 2008 bezprostředně po ukončení VČS. Na této schůzce zvolila předsedkyní rady A. Otrubovou a místopředsedou J. Šilhu. Ostatní záležitosti byly řešeny prostřednictvím elektronické pošty – projednání projektu SKAT (Zkvalitnění tvorby a zpřístupnění databáze monografií SKAT) na rok 2008, informace o aktuálním dění ve SKAT (ukončení dohody s I. Pokornou, stav realizace projektu, stahování a distribuce obálek a anotací, elektronické hlasování k další činnosti SKAT, příprava školení Přispívání do souborného katalogu).

   2.2 Základní činnost

   Vycházela ze  stanovených úkolů. Budování souborného katalogu SKAT probíhá průběžně. Vzhledem k převodu katalogu do nového prostředí byla kompletně změněna linka zpracování. Od listopadu 2008 se již neaktualizuje webový katalog SKAT 1x za čtvrt roku, ale je prováděna plynulá aktualizace. Katalog k 18.03.2009 obsahoval 312.739 titulů, 3.548.444 exemplářů, 252067 klíčových slov ve slovníku. Zpracování provádí formou externí placené služby Alena Justinová.

   Pokračuje zpracování souborného katalogu článků ANSKAT (nyní 734.300 článků). Kooperace byla rozšířena z původních 41 knihoven na všechny členské knihovny, zpracovávající analytický popis článků - především regionální periodika (84). Ke konci roku 2008 přispívalo články 57 knihoven, počet titulů za rok 2008 je cca 1900, ale aktuálně doplňovaných je 550 (dříve 396).

   2.3 Úkoly roku 2008

   Na základě požadavku a velkého zájmu členů proběhly dva semináře na téma Přispívání do souborného katalogu - v dubnu 2008 v Praze a v září v Olomouci - lektorky PhDr. Hájková (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice) a PhDr. Svobodová (Národní knihovna ČR). Obou se účastnil i zástupce firmy LANius s.r.o. Ing. Jiří Šilha.

   Díky jednání s Národní knihovnou ČR a MK ČR došlo ke změně podmínek pro podávání grantů do programu VISK, SKAT proto na přelomu roků 2007/2008 připravil aktualizovaný projekt Zkvalitnění tvorby a zpřístupnění databáze monografií SKAT s žádostí o dotaci ve výši 297 500,- Kč. Projekt dotaci získal v plné výši a v průběhu roku 2008 byl realizován.

   Hlavním cílem tohoto projektu bylo převedení celé obrovské báze katalogu naučné literatury SKAT do prostředí systému Clavius a vývoj nového titulovacího software pro toto prostředí. Dalším cílem a zároveň efektem změny bylo využití WWW katalogu Clavius s lepšími prezentačními možnostmi a propojení katalogu na  www.jib.cz pomocí nového Z39.50 serveru.
   Vlastní převod katalogu proběhl v říjnu a od listopadu postupně začal příjem a zpracování nových záznamů do převedeného katalogu. Pokusný nový WWW katalog byl spuštěn v prosinci 2008. V únoru 2009 byl přepojen nový Z39.50 server pro komunikaci s JIB. Zároveň JIB linkuje již do nového WWW katalogu SKAT.

   Současně došlo ke změně v automatizovanému sběru záznamů článků časopisů do souborného katalogu článků ANSKAT, a to na základě výsledků pokusného provozu automatického titulování článků při vyhledání. Původní nestandardní režim sběru na základě rozdělovníku byl nahrazen OAI harvesterem, využívajícím moderní protokol OAI-PMH na bázi XML. Od listopadu 2008 jsou do katalogu ANSKAT připojovány záznamy článků všech členských knihoven, které je vytvářejí. Seznam knihoven s názvy titulů časopisů byl poslán členům mailem.

   V roce 2008 vznikla ve sdružení SKAT nová báze odkazů na obálky knih a AV médií, později rozšířená i na anotace. Je tvořena automaticky pomocí OAI harvesteru a zapojeny jsou členské knihovny, které sami aktivně vytvářejí či vyhledávají obálky a anotace k dokumentům, nikoli jen připojují již existující pomocí klávesy F6. Seznam knihoven byl poslán členům mailem.
   Na základě rozhodnutí rady SKAT je tato báze bezplatně využívána iniciativou www.obalkyknih.cz.

   Byl zakoupen nový dvouprocesorový server IBM s pamětí 14 GB a umístěn v RACK skříni. Instalován byl operační systém Windows 2008 a databáze MySQL 5.1 - oboje je 64 bit. verze. Nové katalogy jsou umístěny na tomto novém serveru spolu s Z39.50 serverem a OAI Harvesterem. WWW katalogy je provozován na stávajícím starším serveru SKAT.

   2.4 Využití produktů Sdružení :

   Souborný katalog SKAT je využíván především prostřednictvím sítě Internet na vlastních webových stránkách www.skat.cz nebo na stránkách Jednotné informační brány http://www.jib.cz. Nově přímo z prostředí knihovního systému Clavius je využívána databáze odkazů obálek dokumentů a anotací. Tato báze je zpřístupněna zdarma serveru www.obalkyknih.cz.
   Na stránkách Sdružení jsou zpřístupněny kromě vlastního souborného katalogu knih, článků a autorit i všechny základní informace a aktuality o činnosti Sdružení. Od roku 2004 jsou zde dostupné ke stažení vzorové projekty grantového programu MK ČR - VISK 3. Je rovněž k dispozici stručný výtah v angličtině a němčině.
    

  3. Stav členské základny

   K 31.12.2008 mělo Sdružení 192 členů. Do katalogu SKAT je připojen fond naučné a regionální literatury ze 197 knihoven
   (v tomto počtu již nejsou knihovny, které zanikly nebo ukončily členství ve sdružení a chtěli odstranit data).
   Na tvorbě databáze článků ANSKAT spolupracuje 57 knihoven.

   Zpráva o hospodaření

Příjmy sdružení tvořily členské příspěvky ve výši 353.000,- Kč, úroky z vkladu na běžném účtu 2.433,80 Kč
a výše uvedená dotace v celkové výši 297.000,- Kč.
Celkové příjmy za rok 2008 činily 652.433,80 Kč.

Největší výdaje byly spojeny s realizaci projektu a to v celkové výši 428.400.38.
Na kontrolu a úpravu dat byla vynaložena částka ve výši 239.666,-Kč, které formou fakturované služby prováděla paní Alena Justinová a paní Iva Pokorná, která tuto činnost k 30.6. ukončila. Provozní režii mimo jiné tvořily náklady na: školení, na poštovné, na poplatky za vedení účtu, na výroční členskou schůzi.
Celkové výdaje za rok 2008 činily 757.422,08 Kč (bez odpisů).

Vzniklá ztráta byla kryta z uspořených finančních prostředků z minulých let.
Zůstatek finančních prostředků činil 268.445,01 Kč. Tyto peníze budou v budoucnu opět sloužit ke krytí spoluúčasti na některém z projektů.

Sdružení neeviduje žádný závazek ani pohledávku k 31.12.2008.

Sdružení neodvedlo žádnou daň z příjmů – nemělo žádné příjmy plynoucí z podnikatelské činnosti. Běžný účet byl nadále veden u Československé obchodní banky, a.s. v Táboře, jeho číslo je 109698879/0300.

Nedílnou součástí zprávy o hospodaření jsou ekonomické přehledy, které následují formou odkazů.

Rozvaha k 31.12.2008

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2008

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2008

 

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz