Výroční zpráva 2009

1. Úvod

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius SKAT je zájmové sdružení právnických osob ve smyslu zákona 47/1992 Sb.Hlavním předmětem činnosti Sdružení je vytváření, provozování, užívání a šíření souborného katalogu.

Založeno bylo dne 6. června 1996 v Olomouci, byly rovněž schváleny stanovy Sdružení a zvolena jeho sedmičlenná rada. Poslední rada a kontrolní skupina byla schválena v roce 2008. Od roku 2000 je diferencován členský příspěvek takto: knihovny do 20 tis. sv. ve výši 1.000,- Kč, knihovny nad 20 tis. sv. ve výši 2.000,- Kč.

2. Činnost v roce 2009

2.1 Výroční schůze a jednání Rady

13. výroční schůze Sdružení se konala 16. dubna 2009 v  Praze. Text výroční právy byl zpracován a schválen Radou, spolu s pozvánkou byl zveřejněn elektronicky na webových stránkách SKAT. Tato schůze nebyla volební.
V roce 2009 se konala jedna schůzka Rady, a to 2. dubna 2009 k přípravě zasedání VS.
Ostatní záležitosti byly řešeny prostřednictvím elektronické pošty – založení spořícího účtu u ČSOB, hledání pracovníka, který by se zaměřil na grantovou politiku SKAT, setkání s katalogizátory z NK ČR ohledně katalogizačního zápisu ISBN u vícesvazkových dokumentů, situace s přebíráním obsahů knih, projekt do grantového programu VISK 3 pro rok 2010.

2.2 Základní činnost

Vycházela ze  stanovených úkolů. Budování souborného katalogu SKAT probíhá průběžně. Od převodu katalogu do nového prostředí byla kompletně změněna i linka zpracování. Je prováděna plynulá aktualizace. Katalog k 5.04.2010 obsahoval 337.077 titulů, 3.736.412 exemplářů, 276.853 klíčových slov ve slovníku. Zpracování provádí formou externí placené služby Alena Justinová a Eva Dubová.

Pokračuje nadále i zpracování souborného katalogu článků ANSKAT nyní obsahuje již 831.744 článků. Kooperace byla rozšířena na všechny členské knihovny, zpracovávající analytický popis článků nyní se jedná o 88 knihoven, počet aktuálně doplňovaných titulů za rok 2009 je cca 530.

2.3 Úkoly roku 2009

Výroční schůze v r. 2009 uložila Radě několik úkolů, jejich plnění proběhlo takto:

· Hledání pracovníka, který by se zaměřil na grantovou politiku SKAT – ing. Šilha oslovil na základě návrhu z pléna p. Pavlicovou z Uherského Hradiště, ta je bohužel časově vytížená a neměla o nabídku zájem. V současné době není akutní potřeba takového pracovníka – specialistu zaměstnat.

· Iniciovat setkání s katalogizátory z NK ČR ohledně katalogizačního zápisu ISBN u vícesvazkových dokumentů (současné pravidlo působí potíže při sehrávání dat).

Ing. Šilha komunikoval na toto téma s p.Lichtenbergovu od 7.10., její odpověď je:

Závěr z komunikace s pracovnicí NK ČR je tento:

V AACR2 je to volitelné pravidlo, jehož používání jsme si u nás před lety schválili, aby se sjednotilo pořadí (obdobně jako jiné země dáváme jako první ISBN souboru). V AACR2 ani v interpretacích žádné bližší vysvětlení není uvedeno. Se změnou se v současné době nepočítá.

· Situace s přebíráním obsahů knih – shrnutí obsáhlé korespondence s Pracovnicemi NK ČR:
U nových záznamů pokračuje praxe přidávání odkazů na obsah do pole 856, které vyhovuje i knihovnám s Claviem. Na dořešení zbývá, aby i v UNIMARCu bylo zachováváno podpole 856y obsahující popisek tj. Obsah. Všichni uživatelé Clavia mají ve své definici pole 856 připravené i podpole 856y. Je třeba, aby jej NK Praha neodstraňovala při konverzi z MARC21 do UNIMARC. Toto bylo přislíbeno paní Helenou Dvořákovou z NK Praha.

· V záběru roku byl připravován projekt do grantového programu VISK 3 s cílem získat prostředky na nákup nového WWW katalogu OPAC 2.0 a jeho zprovoznění na novém aplikačním serveru (původní WWW server je již zastaralý z roku 2006). Záměrem projektu je na novém serveru rovněž provozovat centrum přidaných hodnot ke katalogům, tj. anotací, obálek/bookletů AV médií, ale i recenzí a příspěvků do budoucích čtenářských zájmových skupin. Projekt pod názvem Zkvalitnění prezentace souborného katalogu naučné literatury byl podán v řádném termínu, v době přípravy výroční zprávy není výsledek jednání hodnotící komise známý.

2.4 Využití produktů Sdružení :

Souborný katalog SKAT je využíván především prostřednictvím sítě Internet na vlastních webových stránkách www.skat.cz nebo na stránkách Jednotné informační brány http://www.jib.cz. Nově přímo z prostředí knihovního systému Clavius je využívána databáze odkazů obálek dokumentů a anotací. Tato báze je částečně zpřístupněna i serveru www.obalkyknih.cz.
Na stránkách Sdružení jsou zpřístupněny kromě vlastního souborného katalogu knih, článků a autorit i všechny základní informace a aktuality o činnosti Sdružení. Od roku 2004 jsou zde dostupné ke stažení vzorové projekty grantového programu MK ČR - VISK 3. Je rovněž k dispozici stručný výtah v angličtině a němčině.
 

3. Stav členské základny

K 31.12.2009 mělo Sdružení 195 členů + 2 přidružení členové. Do katalogu SKAT je připojen fond naučné a regionální literatury ze 197 knihoven (v tomto počtu již nejsou knihovny, které zanikly nebo ukončily členství ve sdružení a chtěli odstranit data).
Na tvorbě databáze článků ANSKAT spolupracuje 88 knihoven.

4. Zpráva o hospodaření

Příjmy sdružení tvořily členské příspěvky ve výši 360.000,- Kč, úroky z vkladu na běžném a na nově zřízeném spořícím účtu 2.366,38 Kč. Spořící účet byl zřízen z důvodu poměrně vysokého zůstatku na běžném účtu a s cílem snížení vysokých nákladů na provoz běžného účtu. Počáteční úroková sazbou termínovaného účtu činila 1,1% v měsíci červnu, v prosinci klesla až na 0,9%. Celkové příjmy za rok 2009 činily 525.366,38 Kč (včetně uzávěrkových operací týkajících se snížení vlastního jmění v případě majetku pořízeného z dotace o poměrnou část účetních odpisů odpovídající částce přijaté dotace).

Největší výdaje byly spojeny s kontrolou a úpravou dat ve výši 197.000,-Kč, které formou fakturované služby prováděla paní Alena Justinová. Vedení sdružení se nepodařilo najít druhou vhodnou osobu, která by spolupracovala na katalogizaci, a pro kterou byly vyčleněny finanční prostředky na její odměnu. Provozní režii mimo jiné tvořily náklady na: školení, na poštovné, na poplatky za vedení účtu, na výroční členskou schůzi. Celkové výdaje za rok 2009 činily 420.273,70Kč (včetně účetních odpisů).

Vzniklý zisk za rok 2009 činil 105.092,68 Kč.

Zůstatek finančních prostředků činil 392.106,89 Kč. Tyto peníze budou v budoucnu opět sloužit ke krytí spoluúčasti na některém z projektů. Sdružení neeviduje žádný závazek ani pohledávku k 31.12.2009. Sdružení neodvedlo žádnou daň z příjmů – nemělo žádné příjmy plynoucí z podnikatelské činnosti. Běžný účet a spořící účet byl nadále veden u Československé obchodní banky, a.s. v Táboře. Číslo běžného účtu 109698879/0300, číslo spořícího účtu 229991770/0300.

Nedílnou součástí zprávy o hospodaření jsou ekonomické přehledy, které následují.

Rozvaha k 31.12.2009

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2009

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2009

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz