Přítomno : 61 členů sdružení – viz přiložená prezenční listina

Schůzi zahájila a přítomné přivítala p. L. Prucková.

Protože při zahájení schůze nebyla přítomna nadpoloviční většina členů Sdružení, byl začátek odložen o 30 minut.

1/ Volba mandátové komise:

kandidáti – p. G. Jarkulišová ( Kutná Hora )
p. H. Kolínová ( Milevsko )
p. Z. Šmídová ( Příbram )
Pro návrh hlasovalo 42 členů, proti 0.

Náhradní členská schůze začala v 10, 30 hod.
Paní L. Prucková seznámila s programem schůze. Program odsouhlasen všemi hlasy.

2/ Volba volební komise:

kandidáti – p. I. Parkosová ( Strakonice )
p. Z. Bornová ( Opava )
p. J. Kalousková ( Ústí nad Orlicí )
Pro navržené kandidáty hlasovalo 58 členů, 3 se zdrželi.

3/ Volba návrhové komise:

kandidáti – p. L. Zoubek ( Děčín )
p. J. Daňková ( Jihlava )
p. D. Svatková ( Plzeň )
Návrh byl schválen 59 hlasy, 2 se zdrželi.

4/ Výroční zprávu za rok 2005 okomentovala předsedkyně p. A. Otrubová.

Všichni členové měli dokumenty k dispozici před jednáním na webových stránkách Sdružení.
Zpráva byla schválena 61 hlasy.

5/ Zprávu o hospodaření v r. 2005 přednesl p. J. Šilha.

Upozornil na některé změny v rozpočtu, týkající se úspor nákladů na semináře, na nové webové stránky a účetní software, naopak vznikly mimořádné náklady na přenastavení serveru.
Zpráva byla schválena 60 hlasy, 1 se zdržel.

 6/ Zpráva kontrolní komise

Zprávu přednesla dlouholetá předsedkyně p. I. Byrtusová. Komise neshledala žádné nedostatky v účetnictví. Poděkování patří p. P. Šilhové, která má účty na starosti.

7/ Rozpočet na rok 2006

S návrhem rozpočtu seznámil přítomné p. J. Šilha.
Upozornil na změny ohledně NIM, DHIM a domény SKAT (nový účetní program v souvislosti s připravovaných přechodem na podvojné účetnictví, rozšíření paměti serveru s ohledem na zvyšující se počet přístupů do katalogu, nezbytné úpravy webu).
Navržený rozpočet byl bez připomínek schválen 60 hlasy, 1 člen se zdržel.

8/ Volby do orgánů Sdružení

Členka volební komise p. I. Parkosová představila jednotlivé kandidáty.
Vysvětlila také správný způsob hlasování.
Volila se nová rada SKATu i kontrolní skupina.
Odevzdáno bylo 61 hlasovacích lístků, z toho 60 platných a 1 neplatný.

Do rady SKATu byli zvoleni:
p. J. Daňková ( Jihlava )
p. J. Hladíková ( Jindřichův Hradec )
p. R. Jančář ( Uherské Hradiště )
p. A. Otrubová (Tábor)
p. L. Prucková ( Olomouc )
p. K. Votřelová ( Český Krumlov )
p. J. Šilha ( LANius )

Do kontrolní skupiny byli zvoleny:
p. Z. Chadimová ( Dačice )
p. E. Janíčková ( Tábor )
p. Z. Valentová ( Opava )

9/ Různé:

10/ Předseda návrhové komise p.L. Zoubek přednesl návrh usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.

11/ Schůzi zakončila p. L.Prucková, poděkovala přítomným za účast a jejich aktivní přístup k činnosti Sdružení.

12/ Po skončení VČS se sešla na své první schůzce nová rada, která zvolila předsedkyni A. Otrubovou, místopředsedou J. Šilhu.

 

Usnesení 10. výroční schůze SKAT

 

  1. VČS schválila Zprávu o činnosti SKAT v roce 2005.
  2. VČS schválila Zprávu o hospodaření v roce 2005 a Návrh rozpočtu na rok 2006.
  3. VČS vzala na vědomí Zprávu kontrolní skupiny.
  4. VČS zvolila novou radu SKAT a kontrolní skupinu.

V Táboře 10.05.2006

Zapsala: A. Justinová

 

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz