Seznam podaných a podpořených projektů

1. Tvorba a distribuce záznamů autoritních hesel

2. Spolupráce knihoven při tvorbě veřejně přístupných bází dat a jejich komunikace v síti Internet

3. Aktualizace a kontrola záznamů souborného katalogu

4. Zlepšení přístupu do souborného katalogu po síti Internet

5. Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány

6. Zpřístupnění databáze ANSKAT prostřednictvím Jednotné informační brány

7. Zkvalitnění tvorby a zpřístupnění databáze monografií SKAT 2008

8. Zkvalitnění prezentace souborného katalogu naučné literatury 2010

9. Zpřístupnění souborné báze článků do internetu a SK ČRTvorba a distribuce záznamů autoritních hesel

(Projekt)

Předkládá Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius Tábor prosinec 1997

Úvod

  Záznamy autoritních hesel (dále jen autority) jsou nezbytnou součástí kvalitní báze bibliografických záznamů. Jejich základní funkcí je nepochybné určení konkrétní osoby (autora, původce atp.) tak, aby byla jednoznačně identifikována od ostatních jmen.

  Díky souborům autorit lze mnohem snadněji udržovat rozsáhlé báze dat v konzistentním stavu. Zejména v případě častých aktualizací báze hrají soubory autorit klíčovou roli při kontrole (validaci) vstupů obsluhy. Nezastupitelnou roli plní při vyhledávání - selekci podle jmenných údajů.

  Autority jsou zároveň cenným zdrojem některých informací o daném autorovi. Například datum a místo jeho narození popřípadě úmrtí, ostatní tvary jména, národnost apod. Podle některých uvedených údajů lze vyhledávat bibliografické záznamy pomocí dotazů, které běžné báze neumožňují. Přitom jejich frekvence ve veřejných knihovnách je dosti častá.

  Proto více než 90 veřejných knihoven spojených ve Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius (SKAT) předkládá tento projekt pro tvorbu záznamů autoritních hesel.

Obr. 1. Mapka členů Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius (SKAT)

Popis projektu

  Plánovaný postup tvorby, kontroly a distribuce souborů autorit vychází z katalogizační praxe zúčastněných knihoven pomocí integrovaného knihovního systému LANius. Tento knihovní systém dovoluje tvorbu záznamů o autorech monografií, které však nemohou být autoritami v pravém slova smyslu. Těmi se v první fázi mohou částečně stát až po porovnání těchto záznamů ze všech knihoven, které jsou členy Sdružení. Ve druhé fázi budou tyto záznamy konfrontovány s Národní knihovnou v Praze, kde existuje odborné pracoviště tvořící soubory národních autorit. Poté mohou záznamy dodané Sdružením rozšířit soubory národních autorit budovaných Národní knihovnou v Praze. Náklady na obě fáze tvorby autoritních záznamů jsou samostatně uvedeny v další části projektu. Obě fáze projektu by měli proběhnout do konce roku 1998.

1. fáze realizace projektu

  Zorganizovat sběr ukládaných záznamů o autorech monografií.
  Vytvoření a využití speciálního komparačního software pro porovnávání záznamů.
  Zpětná aktualizace souborů autorit v jednotlivých členských knihovnách.

2. fáze realizace projektu

  Poskytnutí výsledných záznamů Národní knihovně ČR, oddělení národních autorit.

Ad 1) Pomocí software pro evidenci, obesílání a kontaktování členů koordinovat zasílání záznamů do centra zpracování. Zasílání záznamů z jednotlivých knihoven bude možno provádět :

  Získaná data budou umístěna na počítači v sídle Sdružení, na kterém budou prováděny všechny následující úpravy dat.

Ad 2) Programátorský tým jednoho člena Sdružení (LANius) vytvoří komplex programů pro porovnávání a připojování záznamů autoritních hesel. Tato datová linka automaticky zpracuje poskytnuté záznamy a pouze část záznamů, které automatika nedokáže jednoznačně určit, připojí manuálně obsluha. Datová linka se skládá z těchto operací :

  Projekt počítá s tvorbou záznamů autoritních hesel českých i zahraničních autorů monografií. Po zpracování všech poskytnutých záznamů ze členských knihoven bude nutné výsledné záznamy podrobit důkladné kontrole správnosti uložených fakt. Prameny údajů využitých pro kontrolu :

Ad 3) Po kontrole obsahové správnosti budou záznamy autoritních hesel distribuovány zdarma všem členským knihovnám. Vlastní připojení a náhrada stávajících autoritních záznamů bude prováděna speciálním software, který sloučí stávající data s dodanými záznamy autoritních hesel. Pro plnohodnotné využití autorit však bude nezbytné sladění již uložených záznamů pomocí režimu Údržba slovníku autorů.

Ad 4) Bezplatné poskytnutí vytvořených záznamů českých autorů pro potřeby budování souborů národních autorit příslušnému pracovišti Národní knihovny ČR. Předání záznamů ve formátu UNIMARC/Autority v souborech typu ISO 2709. Možná další spolupráce mezi tvůrci národních autorit a členy Sdružení uživatelů systému LANius.

Náklady projektu

Druh Typ

Cena

Množství

Celkem

Software Program pro evidenci a koordinaci členů

3.000

1

3.000

Hardware Diskety HD 3,5"

20

100

2.000

Režie Rozesílání žádostí o zaslání dat a disket

hrazeno

neurčeno

neurčeno

Hardware PC Pentium 120 Mhz 16 MB RAM, VGA

hrazeno

neurčeno

neurčeno

Hardware Externí ZIP drive IOMEGA 100 MB

7.000

1

7.000

Hardware Zip disk medium IOMEGA 100 MB

400

5

2.000

Hardware Pevný disk HDD Western Digital 3 GB

10.000

1

10.000

Práce Ukládání, zálohování a evidence došlých dat

hrazeno

neurčeno

neurčeno

Software Kontrola dat před připojováním a slučováním

15.000

1

15.000

Software Automatické připojování a slučování záznamů

18.000

1

18.000

Práce Odborná práce s programy datové linky

hrazeno

neurčeno

neurčeno

Software Opravy a globální úpravy v souborech autorit

14.000

1

14.000

Hardware Jednotka CDROM interní IDE 8x

4.000

1

4.000

Práce Kontrola správnosti fakt uložených v záznamech

hrazeno

neurčeno

neurčeno

Software Instalace a sloučení záznamů v knihovnách

1.000

90

90.000

Práce Sloučení autoritních záznamů a školení obsluh

hrazeno

neurčeno

neurčeno

Režie Cestovné a poštovné dle tarifů MF ČR

hrazeno

neurčeno

neurčeno

Software Konverze do formátu UNIMARC/Autority

9.000

1

9.000

Ostatní Literární slovníky a encyklopedie

5.000

1

5.000

Rozdělení nákladů

Druh

Poznámka

Cena vč. DPH

Software (neinvestiční) Nárokováno v rámci projektu

149.000

Hardware (neinvestiční) Nárokováno v rámci projektu

25.000

Hardware (investiční) Hrazeno členem Sdružení

50.000

Práce Hrazeno ze zdrojů Sdružení

cca 25.000

Režie Hrazeno ze zdrojů Sdružení

cca 5.000

Ostatní Nárokováno v rámci projektu

5.000

 

Rozpočet projektu

Tabulka rozpočtu projektu

Text

Částka

Celkem náklady projektu

259.000

Hrazeno ze zdrojů Sdružení

80.000

Nárokováno celkem

179.000

Tabulka rozdělení nárokované části rozpočtu

Text

Částka

Nárokováno celkem

179.000

Neinvestiční náklady

179.000

Investiční náklady

0

Tabulka poměru dalších zdrojů ku celkovým nákladům

Text

Částka resp. Procenta

Celkem náklady projektu

259.000

Další zdroje krytí

80.000

Procento dalších zdrojů

30%

Zdůvodnění žádosti

  Hlavním záměrem projektu je sjednocení a kontrola jmenných selekčních údajů, zejména osobních jmen. Projekt počítá s tvorbou záznamů autoritních hesel českých i zahraničních autorů monografií. Tyto výsledné záznamy autoritních hesel povedou zejména k zjednodušení a zpřesnění katalogizační praxe ve členských knihovnách. Zároveň mohou vytvořené záznamy ve standardní podobě UNIMARC/Autority rozšířit národní autority budované Národní knihovnou ČR. Tím se urychlí a rozšíří zpracování národních autorit, což je ku prospěchu nejširší knihovnické veřejnosti České republiky.

  Spolupráce předkladatele projektu Národní knihovnou ČR se váže na předchozí diskuse o tvorbě autoritních záznamů. Cíle tohoto projektu byly konzultovány s odborníky Národní knihovny ČR v oblasti záznamů autoritních hesel.

  Dalším přínosem případné realizace projektu je podstatné zkvalitnění přístupu k budovaným elektronickým katalogům monografií v jednotlivých členských knihovnách. Řada členských knihoven je nebo bude v nejbližším období připojena k mezinárodní celosvětové síti INTERNET. Tyto knihovny budou nabízet přístup ke svým katalogům ostatním účastníkům sítě. Díky přístupovým souborům autorit bude vyhledávání dle jmenných selekčních údajů jednodušší a přesnější.

  V celém projektu se klade důraz na dodržování mezinárodního standardu pro tento typ záznamu UNIMARC/autority. Jeho definice vychází z angloamerických katalogizačních pravidel AACR2. Proces tvorby i samotná výsledná data budou v souladu se strukturou polí UNIMARC/autority. Záznamy autoritních hesel předávaných Národní knihovně ČR budou ve standardní definované formě souboru ISO 2709.

  Na uvedeném projektu přímo se bude podílet více než 90 velkých i menších veřejných knihoven ČR spojených ve Sdružení uživatelů knihovního systému LANius. Členové Sdružení jsou rozmístěni po celém území České republiky, mezi členy je 35 současných nebo bývalých okresních knihoven. Počet uložených záznamů v jednotlivých členských knihovnách představuje více než 1 milion záznamů.

  Výrazný přínos cílů projektu spatřujeme v nízkých nákladech požadovaných na krytí rozpočtu při zapojení velkého množství knihoven.

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz